اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری

شرکت تجاری، دارای اقامتگاه مستقل است. ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آنجاست، در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آن ها می داند. در اینکه کدام یک از این موارد باید به دیگری ترجیح داده شود، میان مولفان حقوق اختلاف نظر وجود دارد. نظر ما این است که در شرکت های تجاری، قانون قابل اعمال قانون تجارت است و قانون مدنی که راجع به اشخاص مدنی است، در مورد این شرکت ها که اشخاص تجاری اند، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در...


نحوه افزایش سرمایه در شرکت سهامی

افزایش سرمایه زمانی لازم می شود که شرکت به سرمایه جدید نیاز داشته باشد. افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد. ( ماده 157 لایحه قانونی ) تادیه مبلغ اسمی سهام جدید، اگر افزایش سرمایه از این طریق باشد، به یکی از طرق ذیل می تواند صورت گیرد : 1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد ؛ 2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید ؛ 3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از افزایش ارزش سهام جدید به سرمایه،...


معرفی دفاتر تجاری

دفاتر تجاری عبارت اند از : دفتر روزنامه، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه ماده 6 قانون تجارت ، تجار به استثنای کسبه جزء را مکلف به داشتن دفاتر تجاری نموده است. تاجر مکلف است در اجرای مقررات قانون تجارت، دفاتر تجاری تنظیم و نگاهداری کند. نحوه تنظیم و نگهداری این دفاتر، از حیث رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی، موضوعی است که ضمن دروس خاص حسابداری مطالعه می شود و ما به آن ها نمی پردازیم. آنچه در این جا به پرداخته می شود، دفاتری است ککه قانون تجارت، صرف نظر از اینکه قوانین دیگر – مثل قوانین...


عناصر تشکیل دهنده شرکت کدامند

شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ای را که از جمع آورده های ( مالی و صنعتی ) آن ها تشکیل می شود، در میان گذارند تا با به کارگیری آن در یک فعالیت، از سود حاصل از آن بهره مند و زیان های احتمالی را میان خود تقسیم کنند. عناصر تشکیل دهنده قرارداد شرکت تجاری  از تعریف بالا مشخص می شود برای آنکه قرارداد شرکت تجاری وجود داشته باشد، باید طرفین قرارداد لااقل دو یا چند نفر باشند، هر کدام آورده ای بیاورند که از جمع آن سرمایه تشکیل...


نکات کلیدی در ثبت شرکت بامسئولیت محدود

 مطابق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود. در حال حاضر ، در مقایسه...


دانستنی های ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. ( ماده 1 تا 3 ، بند دوم ماده 4 و نیز ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347). با ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :...


انواع شرکت های قابل ثبت در قانون تجارت ایران و خصوصیات هر یک از آن ها

در فرآیند ثبت شرکت، تعیین نوع و قالب شرکت یکی از اساسی ترین اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند. هنگامی که افراد تصمیم به ثبت شرکت تجاری دارند، در ابتدای امر بایستی انواع شرکت ها را بشناسند و در مورد هر یک از آن ها اطلاعات لازم را کسب نمایند. در این مقاله سعی خواهیم کرد شما را با انواع متفاوت شرکت ها و خصوصیاتشان آشنا سازیم. شرکت های تجاری بر هفت قسم است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت بامسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیرسهامی 5) شرکت مختلط سهامی 6)...


پلمپ دفاتر تجاری و مدارک مورد نیاز جهت اخذ آن

پلمپ دفاتر به معنای منگوله دار کردن و برگ شماری دفاتر تجاری است و به این جهت صورت می گیرد که نتوان از آن ورقی کم یا زیاد کرد. دفاتر پلمپ به صورت دفتر روزنامه، کل و دارایی می باشند که بر حسب کار کرد 50-100-150 برگی می باشند. تمامی سازمان ها اعم از موسسات و یا شرکت ها در زمان ثبت چنانچه شامل قوانین مالیاتی باشند می بایست جهت اخذ پلمب دفاتر تجاری خود اقدام نمایند تا بتوانند کلیه حساب های مالی خود را تحویل سازمان امور مالیاتی دهند. از آن جا که پلمپ دفاتر تجاری، جزء قوانین مهم...


تفاوت های شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص

معرفی شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر تشکیل شده که سرمایه آن توسط موسسین آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در بدو تاسیس می بایست سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود. موضوع شرکت سهامی متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل شده گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیرتجاری است. شرکت سهامی خاص همچنین دارای ارگان سه...


مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع شرکت های تجاری

مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با یکدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت را تشکیل دهند. با این حال ، هر نوع فعالیتی مستلزم نوع خاصی از شرکت می باشد. ماده 20 باب سوم قانون تجارت ، شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند : شرکت سهامی ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف برای ثبت هر یک از این شرکت ها، مدارک خاصی مورد نیاز است. در این مقاله سعی خواهیم کرد به...