ارکان اصلی شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه در آنها به قسمت های کوچکی تقسیم شده است که در اصطلاح سهم نامیده می شود .این نوع شرکت خود دارای دو دسته بندی اصلی (عام و خاص) می باشد .این مطلب با هدف بررسی ارکان اصلی شرکت های سهامی عام و خاص تهیه شده است.

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین نمایند سهامی عام نامیده می شود.

پس از تشکیل و ثبت شرکت که به یاری موسسین و ثصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی موسسس انجام می پذیرد مهم ترین موضوع  ارکان سه گانه شرکت سهامی عام می باشد که عبارتند از:

1-رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی)

2- رکن اداره کننده  ( هیات مدیره )

3-رکن نظارت کننده  ( بازرس)

رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی )

ماده 72 مجمع عمومی چنین توصیف کرده ( ” مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد)

مجامع عمومی در شرکت های سهامی به ترتیب عبارتند از : مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

 رکن ادراه کننده (هئیت مدیره )

شرکت سهامی عام توسط هیات مدیره ایی که از میان صاحبان سهام انتخاب می شود اداره می گردد که تعداد آنها نمی تواند کمتر از پنج نفر باشد ماده 48 قانون تجارت هیات مدیره را چنین تعریف می نماید: شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف و غیرموظف که از میان صاحبان سهام به سمت مدیری و برای مدت محدوده ی تعیین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهند شد که این افراد را که دارای اختیارات و وظایف جمعی هستند هیات مدیره گویند.

بنا بر ماده 111 ل. ا. ق. ت اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره منصوب گردند :

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.

2-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند. البته توجه داشته باشید که این اشخاص فقط در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند. اختیارات و وظایف جمعی هستند هیات مدیره گویند

رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند که می توانند از صاحبان سهام یا غیر از آن باشند . وظایف بازرسان در قانون مواردی از قبیل : بررسی کلیه هزینه ها و در آمد های شرکت و ارائه آن ها به سهامداران، نظارت بر امور هیات مدیره، ماموریت بررسی حساب ها و  ماموریت اطلاع رسانی و…  تایین گردیده است.

در رابطه با انتخاب بازرسان نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

1-چنانچه اشاره شد بازرسان بر خلاف مدیران که لازم است از سهام داران باشند می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت .

2- در برخی از حوزه ها که از سوی وزارت اقتصاد اعلام گردیده است ،بازرسان این مجموعه ها از میان افرادی می تواند انتخاب گردد که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج گردیده باشد.

اشخاص که نمی توانند به عنوان بازرس منصوب گردند :

1-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )

2-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )

3-اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت

5-هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت)

ارکان اصلی شرکت سهامی خاص در مطلب بعدی بررسی گردیده است پیشاپیش از همراهی شما عزیزان سپاس گذاریم.

 

ثبت شرکت در ایران