افزایش و کاهش سرمایه پس از ثبت شرکت

در هنگام تاسیس یک شرکت یکی از مواردی که می بایست در مورد آن تصمیم گیری شود میزان سرمایه اولیه شرکت می باشد .شرکاء در بدو تاسیس شرکت با توجه به پیش بینی های انجام شده از نیاز های شرکت و عوامل و شرایط موجود سرمایه اولیه شرکت را تایین می نمایند ،اما پس از گذشت زمان و تغییر شرایط امکان دارد مجموعه ایی نیاز به ایجاد تغییر در میزان این سرمایه را داشته باشد و بخواهد با توجه به شرایط موجود میزان این سرمایه را کاهش و یا افزیش دهد.

لازمه این تغییر مانند بسیاری از تغییرات در ثبت شرکت ها طی مراحل قانونی و و تشریفات لازم است. مطلب فوق با هدف تشریح این نوع تغییرات تهیه گردیده است:

یکی از ابعاد تغییر در سرمایه اولیه شرکت افزایش سرمایه می باشد.از مهم ترین دلایل افزایش سرمایه شرکت می توان به مواردی مانند اجرای طرح های توسعه ، تامین نقدینگی و….اشاره نمود ،این تغییر از طرق مختلفی قابل انجام است همانند : سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه ،اورده نقدی و مطالبات و صرف سهام

همانطور که ممکن است شرکاء با توجه به شرایط اقدام به افزایش سرمایه نمایند در شرایطی نیز شرکت می تواند تصمیم بر کاهش سرمایه اتخاذ نماید و یا ملزم به انجام آن گردد کاهش سرمایه به دو شکل صورت می پذیرد که عبارتند از:

1-کاهش اختیاری

2-کاهش اجباری

کاهش اختیاری سرمایه :

در شرایطی انجام می پذیرد  که  شرکت ها معمولا در دستیابی به هدف مورد نظرشان موفق نبوده اند و یا بیش از مبلغ مورد احتیاج سرمایه در اختیار دارند. در چنین مواردی می توان به کاهش بخشی از سرمایه و استرداد آن به شرکاء اقدام نمود. طبق ماده 189اصلاحی در صورتی که تساوی حقوق سهام رعایت گردد و سرمایه شرکت از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود یعنی (در شرکت های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال) ،شرکاء مجاز به انجام این تغییر می باشند .

در رابطه با کاهش اختیاری سرمایه به این نکات توجه داشته باشید:

1-جهت کاهش سرمایه اختیاری  هیات مدیره مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده اعلام خواهد نمود. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع مزبور باید به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.

2-این پیشنهاد باید با توجیه لازم در رابطه با دلایل کاهش سرمایه شامل گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی که مجمع عمومی ترازنامه قبل از آن تصویب نمود همراه باشد .

3-بازرسان شرکت باید پس از دریافت پیشنهاد هیآت مدیره نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده گزارش نمایند.

4-تصمیم مجمع عمومی دائر بر کاهش سرمایه می بایست حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار ی که اگهی های مربوط به شرکت در ان نشر می شود اگهی گردد .

5-در این صورت هر یک از طلبکاران که منشا ء طلب انها قبل از نشر اگهی فوق باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر اخرین اگهی اعتراض خودرا نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه مربوطه تقدیم نماید.

6-در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض وارده تشخیص داده شود شرکت جهت تامین طلب معترض وثیقهای که به دادگاه کافی باشد بسپارد در این صورت دین حال داده و دادگاه حکم به پرداخت ان خواهد داد .

7-تا مدت دو ماه از تاریخ انتشار اگهی و همچنین در صورت بودن متعرض قبل از خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه ممنوع است

 کاهش اجباری سرمایه

این نوع کاهش سرمایه در شرایطی صورت می پذیرد که شرکت در اثر خسارت و زیان وارد شده نیمی از سرمایه خود را از دست بدهد. هیات مدیره در این شرایط ملزم به تشکیل فوری مجمع عمومی فوق العاده و دعوت از صاحبان سهام می باشد تا در این جلسه نسبت به انحلال یا ادامه بقای شرکت تصمیم گیری گردد.

در صورتی که رای افراد در این جلسه بر انحلال شرکت نباشد و تصمیم مبنی بر ادامه حیات شرکت اتخاذ گردد ، در همان جلسه با رعایت ضوابط و قوانین ماده 6 این قانون ( تعهد حداقل 20% سرمایه توسط موسسان و تعهد تمام سرمایه و پرداخت لااقل 35% مبلغ تعهد شده ) سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش می یابد ( ماده 141 ل. ا. ق. ت )

البته در شرایطی که اعضای هیات مدیره برغم این ماده قانونی به دعوت مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننمایند و یا مجمع تشکیل شده تصمیماتی مطابق مقررات قانونی اتخاذ ننماید هر فرد ذی صلاح می تواند به دادگاه درخواستی مبنی بر انحلال شرکت ارائه نماید.

کاهش اجباری سرمایه ممکن است از طریق کاهش تعداد سهام یا کم کردن مبلغ اسمی سهام صورت گیرد.

این نوع کاهش سرمایه چنانچه اشاره شد با توجه به خسارت یا زیان وارد شده بر شرکت روی می دهد و هدف از آن حمایت از سهامداران و اشخاص ثالث می باشد تا سرمایه اعلام شده از سوی شرکت سرمایه واقع باشد و شرکت ها با سرمایه مجهمول و نامعلوم فعالیت نپردازند.

اصول رسیدگی به این  مورد مهم (بررسی سود و زیان شرکت ها)، تجزیه و تحلیل و بررسی ترازنامه و همچنین بررسی سود و زیان و عملکرد شرکت با نظر بازرس یا بازرسان و در صورت نیاز کارشناس رسمی است .

 

ثبت شرکت در ایران