اقدامات لازم جهت تغییر شرکت

تغییرات شرکت بعد از ثبت آن

هر شرکتی پس از ثبت و شروع به کار احتمالا نیاز به تغییراتی پیدا می کند ؛ منظور از تغییر ، تغییر در ترکیب هیئت مدیره ی شرکت ها ، تصمیماتی که بعد تر تصویب می شود و تمامی تغییراتی ست که یک شرکت در مجمع عمومی عادی یا فوقع العاده و یا جلسات هیئت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می دهد ؛ برای مثال در شرکت های مسئوليت محدود که با توجه به موقعیت و قوانین اساسنامه در این نوع  شرکت ها می توان ترتيب ديگرى براى تقسيم سود ، افزایش و کاهش آن مقرر داشت ؛ و یا در صورت تغییرات مکانی شرکت را منتقل و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ی ثبت شرکت ها تقدیم کرد.

پیش تر از این ها ، برای تغییرات گوناگون ثبتی نیاز به شناخت حوزه ی اختیارات قانونی و صلاحیت هر کدام از مجامع نسبت به هم داریم:

هرگونه تغییر درسرمایه ی شرکت ، مواد اساسنامه و انحلال شرکت زودتر از موعد ، طبق ماده هشتاد و سه ، از اختیارات و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
اگر لازم باشد موضوع شرکت تغییر پیدا کند یا موضوعات ریز پیش بینی شده در اساسنامه تغییر یابد (مانند تغییر نشانی) ، در هر دو صورت دخالت مجمع عمومی فوق العاده ضروری است. مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند به حقوق فردی ِ شناخته شده برای صاحبان سهام خدشه وارد کند ، مانند تصمیم به اخراج یکی از صاحبان سهم ، محروم کردن او از رای دادن ، خلع ید او از انتقال سهام به طور مطلق ، و محروم کردن او از اقامه دعوی علیه شرکت. مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا نهادهای دیگر شرکت است ؛ مانند انتخاب رئیس هیئت مدیره که در صلاحیت هیئت مدیره است یا انتخاب مدیر که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد بعضی از امور مندرج در اساسنامه تصمیم گیری کند ، از جمله ماده نود و چهار لایحه قانونی هزار و سیصد چهل و هفت: هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. مثل اینکه تصمیم بگیرد شرکت باید به تضامنی تبدیل شود در این موارد باید مقررات عام حقوق مدنی ، یعنی توافق کلیه صاحبان سهام رعایت شود.

اختیارت مجمع عمومی عادی

خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت ، غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است برعهده ی مجمع عمومی عادی ست:
مطالبات ، صورتحساب دوره عملکرد ، تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام و . . .

اختیارات خاص هیئت مدیره

قانون به طور صریح اختیارات خاصی را به هیئت مدیره داده است ، که تصمیماتش باید به صورتی جمعی اتخاذ شود ، مانند: انتصاب اشخاص و تعیین اختیارات آنان.
افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد – ماده صد و شصت و دو.
هیئت مدیره می بایست پیشنهادهای آینده نگر خود در مورد بعضی از روش های مهم مربوط به حیات شرکت را به مجامع عمومی تسلیم کند.
دعوت از مجامع عمومی.
عزل و نصب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره – ماده صد و نوزده.
اختیارات عام در اداره ی شرکت و …

شرکت ثبت شده از جهات مختلف می تواند دچار تغییرات شود ، تغییرات شرکت را می توان به دسته های ذیل تقسیم نمود:

تغییر موضوع شرکت ، آدرس شرکت ، تغییر اساسنامه شرکت ، تغییر نام شرکا ، انحلال شرکت ، افزایش یا کاهش سرمایه ، ورود یا خروج شریک یا شرکا ، تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام ، تغییر دارندگان حق امضا ، نقل و انتقال سهام (که فقط مخصوص شرکت های سهامی خاص است) ، تغییر حق امضا ، تصویب تراز سود و زیان ، تغییر سمت هیئت مدیره ، انتخاب یا تمدید اعضای هیئت مدیره ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، تعیین و تصویب بیلان مالی ، تصویب تراز سود و زیان.

برای این کار اولین اقدام شرکت فرضی ِ ما برای تغییرات و ثبت آن ها ، این است که نسخه ای از صورتجلسه ، متناسب با موضوع تغییرات به ضمیمه ی ضمائم آن را به مرجع ثبت شرکت ها جهت تشریفات قانونی ارسال کند. اداره ی کل شرکتها در صورت رعایت کردن ساختار قانونی آن و مقایسه ی آن با پرونده ی اصلی ، صحت صورتجلسه را بررسی ، و آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده و در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی می  کند. از طرفی شرکت هایی که مجوز ثبت دارند ، برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف مجوز گرفته و آن را به همراه سایر مدارک مانند تقاضانامه ی آن که با سربرگ “قوه قضائیه” و در ذیل آن “سازمان ثبت اسناد واملاک کشور” و در سر تیتر سوم “اداره کل ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری” عنوان بندی شده ، به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند. پس از مراجعه به پرتال اداره ثبت شرکت ها ، در بخش صورتجلسه ی تغییرات می بایست اداره کل استان و واحد ثبتی که در آن شرکت ثبت شده ؛ شماره ثبت ، و در ردیف پایین شناسه ملی و نوع شرکت خود را انتخاب کنید. بخش بعدی مربوط است به اطلاعات و ، نوع صورتجلسه (به معنای اینکه تصمیمات گرفته شده در چه مجمعی گرفته شده) ، تاریخ جلسه ، نام امضاکننده ی دفتر ، وضعیت توکیل امضا کننده ، و در صفحه ای مجزا با سربرگ تصمیمات جلسه ، یکی از عناوین را بر اساس جلسه ی مذکور انتخاب ، و پس از آن با توجه به فیلدهایی که پر کردید گزینه ها و اطلاعات مرتبط با آن ها به صورت خودکار ظاهر می شود. بعد از اتمام تمامی مراحل به شماره همراه متقاضی اس ام اس-ی  با هزینه ی پنجاه تومان ارسال می شود که محتوی شماره پیگیری نوزده رقمی و اطمینان خاطر از پذیرش موقت صورتجلسه است.

ثبت شرکت در ایران