ایزو

لیست ایزوهای قابل دریافت

ISO 9001

Quality management systems — Requirements
سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات

ISO 14001

Environmental management systems
سیستم های مدیریت محیط زیست

ISO 45001

Occupational health and safety management systems
سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ISO 10004

Customer satisfaction
رضایتمندی مشتری

ISO 10002

Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organization
رضایت مشتری – راهنمای رسیدگی به شکایات در سازمان

ISO 50001

ENERGY MANAGEMENT

مدیریت انرژی

ISO 10668

Brand valuation
ارزش گذاری برند

ISO 27001

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 22000

Food safety management systems
سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

SFBB

Safer Food Better Business
غذای ایمن تر تجارت بهتر

GMP

Good Manufacturing Practice
شیوه تولید خوب

ISO/TS 16949

automotive production and relevant service part
تولید خودرو و بخش خدمات مربوطه

ISO 13485

Medical devices
تجهیزات پزشکی

ISO 29001

Petroleum, petrochemical and natural gas industries
صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی

ISO 3632

Saffron
زعفران

IMS

HSE

Health and Safety Executive
مدیریت ایمنی و بهداشت

ISO 16817

Building environment design — Indoor environment — Design process for the visual environment
طراحی محیط ساختمان – محیط داخلی – فرایند طراحی محیط بصری

ISO/IEC 27019

Information technology — Security techniques — Information security controls for the energy utility industry
فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – کنترل های امنیت اطلاعات برای صنعت تأسیسات انرژی

 

اخذ ایزو                                                                  اخذ گرید

ثبت شرکت در ایران