آیین نامه فعالیت رسانه فرهنگی دیجیتال

رسانه های دیجیتال در دنیای پیشرفته امروز نقش بسیار مهمی در حوزه فرهنگی و رسانه عمومی بر عهده دارند، به همین خاطر فعالیت در این رشته مشروط به احراز برخی از شرایط و دریافت مجوزهای لازم می باشد ،مرجع ذی صلاح که به فعالیت این مراکز نظارت می نماید مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد که به ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری در حوزه رسانه ها و آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال می پردازد.

و همچنین صدور مجوز فعالیت های فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان واجد صلاحیت بنا بر  آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. چنانچه در  ماده ۲ این آیین نامه چنین اشاره شده است: (ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/5/1389 بنا به پیشنهاد شـماره 1128/1 مـورخ 13/4/88  وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­ نامه سامان­دهی و توسعه رسانه­ ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین­ نامه سامان­دهی و توسعه  رسانه­ ها و فعالیت­های  فرهنگی دیجیتال:

مـاده 1- تعـاریف: اصـطلاحات منـدرج درایـن آیـین­ نامـه در معـانی مـشروح مربـوط بـه­ کـار می­روند:

الف- محتوا: مواد دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها در هرشکل و قالب.

ب- اثر: آن­ چه از راه دانش، هنر و یا ابتکار پدید می‌آید، بدون درنظر گرفتن طریقه یا روشی که  در بیان، ظهور و یا ایجاد آن به­ کار رفته است.

پ- محتوای فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها در هرشکل و قالب.

ت- حامل دیجیتال: ابزاری که داده به­ منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبکه، برروی آن ذخیره می­گردد، نظیرلوح فشرده.

ث- تکثیر حامل دیجیتال: فرآیندی که در نتیجه­ آن داده بر روی نسخه­ های متعدد از حامل دیجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل دیجیتال حاوی داده و یا نسخه برداری از داده برروی حامل دیجیتال.

ج- نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسـانه­ هـای دیجیتـال، کـه بـه دوگونه نشر برحامل دیجیتال و نشر برخط تقسیم می­گردد.

چ- نشر برحامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.

ح- نشر برخط: نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط.

خ- ناشر دیجیتال: شخص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد.

د- بسته نرم­ افزاری: مجموعه منسجم شامل یک یا چند برنامه رایانه­ ای و محتوای دیجیتال قابل اجرا توسط نرم افزارهای موجود در آن بسته.

ذ- بسته نرم افزاری رسانه­ ای: بسته نرم­ افزاری­ که برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می­گیـرد، از قبیـل چنـدرسانه­ ای­ ها، بازی­ ها و سرگرمی­ های دیجیتال.

ر- بسته نرم افزاری رسانه­ پرداز: بسته نرم­ افزاری که برای پدیـدآوردن و ویـرایش بـسته نرم­ افزاری رسانه­ ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می­گیرد.

ز- رسانه برخط: هر سامانه­ که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عمـوم یا بیش از یک­هزار مخاطب مشخص یا نا مشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه­ های محلی، شبکه ­های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه­ های تلفن ثابت و همراه را فراهم می­آورد.

ژ- رسانه برخط اختصاصی: رسانه برخط که فقط شخص حقیقی یا حقوقی متـصدی آن را معرفی و محتوای دیجیتال درقلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصولات شـخص یاد شده را در معرض دسترس قرارمی­دهد.

س- رسانه پیام­ده: رسانه برخط مبتنی بر سامانه­­ای که امکان ارسال پیام­های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه­ ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک­هزار مخاطب مشخص یا نامشخص را فراهم می­ آورد، از قبیل سامانه­ های ارسال انبوه پیامک و سامانه های ارسال پیام­ با فناوری بلوتوث.

ش- رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بـستر قـراردادن محتـوای دیجیتـال در معـرض دسترسـی عمـوم یـا بـیش از یـک­هزار مخاطـب مـشخص و همچنـین تعامـل و تـشکیل گروه­ها و شبکه­ های مجازی  را برای کاربران فراهم ­آورد.

ص- مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به­ کارگیری سخت افزار و نـصب نرم افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته های نرم­ افزاری رسـانه­ ای بـازی و سـرگرمی را برای مراجعه­ کنندگان فراهم می­ آورند.

ض- رسـانه دیـجیتال: رسـانه مبتنی بـر فـناوری نـوین اطلاعـات و ارتباطـات، شـامل گونه­ های زیر:

1-بسته نرم افزاری رسانه­ ای.

2-حامل دیجیتال حاوی داده.

3-رسـانه برخط.

ط- فعالیت فرهنگی دیجیـتال: فعالیـت فـرهنگی مبتنی بر فـناوری نـوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه­ های زیر:

1-تصدی رسانه برخط.

2-پدیدآوردن، تهیـه کـردن و عرضه بـسته نـرم افـزاری رسـانه­ ای و بـسته­ نـرم افزاری رسانه پرداز.

3-تکثیـر حامـل دیـجیتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع یا برای عرضـه توسـط تکثیر کننده.

4-نشر دیجیتال.

5-  تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال.

6-تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هرشـکل رسانه برخط، سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط.

7-ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.

ظ- واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب­سایت، پایگاه اطلاع رسانی و رسـانه برخط که فعالیت فرهنگی دیجیـتال انجام داده یا برای فعالیت­ فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می­گیرد.

ع- دستگاه اجرایی: دسـتگاه­ هـای اجرایـی موضــوع مـاده (5) قــانون مــدیریت خــدمات کشوری.

غ- پدید آوردن: خلق اثری جدید با به­ کــارگیری دانــش، هنــر و یا ابتکــار توسـط شـخص حقیقی، به­ تنهایی یا با همکاری دیگر پدیدآورندگان.

ف- تهیـه کـردن: تـأمین سـرمایه و امکانـات مـورد نیـاز و بـه­ کـارگیری پدیدآورنـده یـا پدیدآورندگان برای ایجاد اثری جدید.

ق- تصدی: تأمین سرمایه و امکانات مورد نیـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه یا تـشکیلات ازقبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز.

ماده 2- ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی است و متخلفـین وفـق قـانون‌ تعطیـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانونی‌ دائر شده‌ و می‌شود- مصـوب 1372- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.

تبصره1- صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه­ ها انجام می­گردد.

تبصره2- نشریات ادواری علمـی، آموزشـی و ترویجـی دارای رتبـه­ بنـدی وزارتخانـه­ هـای علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی کـه  قـبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به­صـورت چاپی دریافت نموده ­اند، درصورتی­که با همان محتوای نسخه چاپی، به­ صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از­جمـله دارنـدگان مجوز­هـای موضــوع مواد (2) و (4) این آیین­نامه مکلفند برای انجام فعالیت­های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشـاوره، تهیـه، و انتشار محتـوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیـت تبلیغـاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون­های تبلیغاتی دارای مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعـه نمایند و متخلفین وفق آیین نامه تأسیس و نظارت بـر نحـوه کـار و فعالیت کانـون­های آگهـی و تبلیغاتی- مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- و قـانون‌ تعطیل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دائر شده‌ و مـی‌شود – مصوب 1372- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.

تبصره- نشریـات الـکترونیک و چاپـی دارای پـروانه از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی بــرای نشر آگهی­ های تبلیغاتی و رسانه­ های برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان آن­ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارند.

ماده4- هرگونه فعالیت تجـاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق ازقبیل حامـل­ هـای دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفـین وفـق قانـون نحـوه مجازات اشخاصی کـه در امـور سمعی و بصـری فعالیت­های غیرمجاز می‌نمایند- مصوب 1386- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.

تبصره1- بسته ­های نرم افزاری رسانه­ ای و کالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا به­ صورت محتوای یادشده،  کالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسـوب می­گردند.

تبصره2- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضـه کــالای شـامل آثــار دیداری و شنیداری از طریق سامانه­ های برخط، اعم از آن­که کالا، به­ صورت برخط بـارگیری گـردد یـا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش­ها برای وی ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است.

ماده 5- وزارت بازرگانی مکلف است باهمکاری اتحادیه­ ها و مجامع صنفی ظـرف سـه ماه پـس از ابلاغ این آیین­ نامه، صنوفی را که وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تـجاری هریـک از اشـکال کـالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری می­ باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه­ ها و مجامع صنفی مربوط اعلام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تقاضای صـدور مجـوز فعالیت تجاری در زمینه­ های یاد شده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگانی که به­ صورت کتبی از اتحادیه صنفی ذی­ربط معرفی شده ­اند، دریافت نماید.

ماده 6- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف­ است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخـذ هریک از مجـوزهای موضوع این آیین­ نامه، نسبت به بررسـی صـلاحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صلاحیت اقدام نماید.

تبصره 1- دستگاه­ های ذی­ ربط موظفند همکـاری لازم را بـرای بررسی صـلاحیت متقاضـیان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به­ عمل آورده و به استعلام­ های آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهند.

تبصره 2- چنانچه احراز صلاحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـرای متقاضـیانی کـه عـدم صـلاحیت آنـان احـراز نگردیده ­است، صادر نماید.

ماده 7- دستگاه ­های اجرایی برای انجام گونه­ های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه­ های رسانه دیجیتال که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکالیف، وظایف یا اختیارات آن­ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.

ماده8- ثبت رسانه­ برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت رسـانه یادشده محسوب می­گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی که رسانه برخط اختصاصی خود را وفق ضـوابط مربوط درآن وزارتخانه به ثبت رسانیده ­اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارند.

تبصره- اشخاص حقیقی بـرای انتشار محتـوا و ایجـاد تارنمـای اختـصاصی نظیـر «وبلاگ» در رسانه­ های کاربرمحور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی نیـاز بـه دریافـت مجـوز جداگانه ندارند.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف­ است امکان ثبت رسانه­ های بـرخط اختـصاصی را از طریق سامانه­ های برخط و یا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصـله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود.

ماده10- اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از ابلاغ ایـن آیـین ­نامه واحدهایی ایجـاد نموده یـا فعالیت­هایی انجام می­داده­اند که وفق این آیین نامه نیاز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی دارد، باید ظرف شش­ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­ نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و گواهی­نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نمایند.

تبصره1 – وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف است ظرف دوهفته گواهی­نامه  یـادشده در ایـن ماده را برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر نماید.

تبصره2- اشخاص دارنده گواهی­نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یادشده در مواد (2)، (3) و (4) این آیین­نامه، حسب مورد از تاریخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطـال مجوز آن­ها مطابق ضوابط و دستورالعمل­های ماده (22) این آیین­نامه، باید ظرف یک ماه نسبت به تعطیـلی کامل واحدها یا فعالیت­هایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی دارد اقدام نمایند.

ماده 11- وزارت صنایع و معادن مکلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولیـد در زمینه نرم افزارهاي رسانه ­ای و رسانه­ پرداز  و تولید یا تکثیر حامل­های دیجیتال حاوی داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده یا فعالیت­ های یاد شده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید. وزارتخانه یادشده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین­نامه و ضوابط و دستورالعمل­های اجرایی آن وفق قوانین و مقررات موضوعه رفتار می­ نماید.

ماده 12- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه­ های اجرایی و سایر مراجـع ذی­صلاح، در چارچوب قوانین مربوط مکلفند از ارائه خدمات یا محـصولات بـه فعالیت­ها و واحـدهایی که وفق این آیین­ نامه و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی دارند، و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری نمایند. دستگاه ­های اجرایی و مراجع ذی­صلاح در چارچوب وظایف قانونی خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـرای حکم مقرر در این ماده و همچنـین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل­های اجرایی مـاده (22) این آیین­ نامه هستند.

ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ترویج فرهنگ اسـلامی- ایرانـی و توسعه رسانه­ ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال درکشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف- حمایت از تهیه و انتشار رسانه­های دیجیتال، شامل:

1-حمایت از تهیه و انتشار بسته­ های نرم افزاری رسانه­ ای مروج فرهنگ اسلامی – ایرانی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعات و آگاهی ­های عمومی.

2-حمایت از انتشار رسـانه­ هـای بـرخط مـروج فرهنـگ اسـلامی – ایرانـی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعـات و آگاهی­ های عمومی و دانش و مهارت های تخصصی.

ب- حمایـت از ایجـاد، توسـعه و اسـتمرار فعالیـت رسـانه­ هـای کـاربر محـور غیـر دولتـی تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

پ- حمایت از توسعه زیرساخت­ های تهیه و نشر رسانه­ ها، آثار و محـصولات فرهنگـی دیجیتـال، شامل:

1-حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرک­ ها و مراکز توانمندسـازی (رشـد)  تخصـصی رسـانه­ هـا و فعالیت­های فرهنگی و هنری دیجیتال.

2-حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش­های ویژه رسانه­ ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتـال در پارک­ های علم و فناوری و مراکز رشد.

3-حمایت از تأمین بسته­ های نرم افزاری رسانه پرداز و سایر ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری تهیه و نشر رسانه­ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

4-حمایت از تولید، انتشار و ترویج کاربری سامانه­ های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی.

5- حمایت از ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی بـرای تهیـه و نـشر رسـانه­ هـا، آثـار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

6-حمایت از خرید خدمات مراکز داده ( IDC ) برای رسانه­ های برخط داخلی.

7- حمایت از ایجاد و فعالیت  مراکز داده (IDC ) برای بخش فرهنگ.

ت- حمایت از ارتقای دانش و مهارت­ های تخصصی در زمینه رسانه­ ها، آثار و محصولات فرهنگـی دیجیتال، شامل:

1-حمایت از انجام فعالیت­های پژوهشی راهبردی در بخش غیر دولتی در حوزه رسانه­ ها، آثار فرهنگـی و هنری دیجیتال.

2-حمایت از طرح­های تحقیق و توسعه کاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بـخش غیردولتـی در حـوزه رسانه­ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

3- حمایت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، کارگاه ­ها و دوره ­های آموزشی تخصصی در زمینه رسانه­ هـا، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

ث- حمایت از توسعه فرهنگ بهره­ گیری مناسب از آثار و محصولات فرهنگـی، هنـری و رسـانه­ای دیجیتال، شامل:

1-حمایت از تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسـانه­ هـا، آثـار و مـحصولات فرهنگـی و هنری دیجیتال و فرهنگ بهره­ گیری از آن­ها.

2-برگزاری سالانه جشنواره ملی و بین­ المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتال.

3-حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره ها، نمایشگاه ها و بازارچه­ های ملی و منطقه­ ای در زمینه رسانه ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

4-حمایت از تهیه و پخش برنامه­ های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی و دانش و مهارت­های تخصصی حوزه رسانه­ ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال.

5-حمایت از ایجاد و توسعه خانه­ های فرهنگ دیجیتال و مجتمع­ های فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور.

6-خرید نسخه­ های آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه­ ای فاخر دیجیتال و اهدای آن­ها بـه خانه­ های فرهنگ دیجیتال، مجتمع­ های فرهنگی دیجیتال، کتابخانه­ های عمومی، سایر مراکز فرهنگـی و مخـاطبین خـاص داخلـی و خارجی.

ج- حمایت از توسعه اقتصاد رسانه­ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال، شامل:

1-حمایت از ایجـاد و توسـعه سـامانه­ هـای فـروش آثـار، محـصولات و خـدمات فرهنگـی، هنـری و رسانه­ای دیجیتال.

2-حمایت از خرید آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ ای دیجیتال از طریق صـدور و توزیـع کارت­ های الکترونیک تخفیف خرید آثار و خدمات یادشده میان آحاد مختلف جامعه.

3-اعطای تسهیلات مالی و اعتباری ازمحل وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت رسانه­ ها، آثار، محصولات و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراکز، خدمات و ابزارهـای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط.

4-پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای پدیدآوردن یا ارتقـای آثـار فرهنگـی، هنری و رسانه­ ای دیجیتال و برپانمودن یا توسعه سامانه­ ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادی.

چ- حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه ­ها، آثار و محـصولات فرهنگی و هنری دیجیتـال داخلـی در خارج از کشور، شامل:

1-حمایت از برگزاری بازارچه­ ها و نمایشگاه ­های رسانه­ ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنـری دیجیتـال  به ویژه درکشورهای حوزه تمدن ایرانی- اسلامی.

2-حمایت از حضور دست اندرکاران رسانه­ هـا و آثـار و محـصولات فرهنگـی و هنـری دیجیتـال داخلی در بازارچه­ ها، نمایشگاه­ ها، همایش­ ها، مسابقات و جشنواره­ های خارج از کشور.

3- حمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه ­های برخط و بسته ­های نرم افـزاری رسـانه ­ای مـروج فرهنـگ اسلامی- ایرانی به زبان های خارجی.

4-اعطای جوایز و مشوق­ها در ازای صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ­ای دیجیتال.

5-اعطای جوایز و مشوق­ ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه ­های برخط داخلی.

ماده 14- کلیه دستگاه ­های اجرایی مکلفند با رعایت قوانین موضوعه، احکام این آیین ­نامه و ضوابط و دستورالعمل­ های اجرایـی آن و از محـل اعتبـارات مربـوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسلامی- ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهی­های عمومی یا دانش و مهارت های تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند.

ماده 15- معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع لازم برای اعطای حمایت­ها و تسهیلات موضوع این آیین­نامه را درلوایح بودجه­ سنواتی و مقررات مربوط پیش­بینی می­نماید.

تبصره- بیست درصد (20%) مجموع اعـتبار اعطای حمایت­ ها و تسهیلات موضـوع این آیین­ نامـه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، به اعطای حمایت­های موضوع ماده (14) این آیین­نامه اختصاص خواهد یافت.

ماده 16- اعطای تسهیلات و حمایت ­های موضوع این آیین­ نامـه بایـد ازطریـق فراخـوان عمـومی شامل محورها و اولویت­ های شکلی و موضوعی و خلاصه سازوکار ارزیابی تقاضاهای واصـل شده و با اعطـای فرصت­ های برابر به تمامی متقاضیان درسراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده17- اعطای تسهیلات و حمایت­های موضوع این آیین ­نامه به استثنای جزء (4) بند (ث) مـاده (13) این آیین­نامه به دستگاه ­های اجرایی و شرکت­ها، مؤسسات و سازمان­ های غیردولتی که به­طور مستمر از محل بودجه عمومی کشور کمک دریافت     می­ نمایند ممنوع است.

ماده18- به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه حمایت­ هـا و تـسهیلات مـوازی و تـداخل ‏فعالیت­ها، کلیه دستگاه ­های اجرایی مکلفند تقاضای تسهیلات و حمایت­ های موضوع این آیین­نامه را از طریق یک رسانه برخط اینترنتی که بدین­منظور توسط وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی، ایجاد گردیـده است، دریافت نموده و مشخصات متقاضیان، نوع تسهیلات و حمایت­ های درخواستی و فرآیند و نتایج بررسی ‏آن­ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمایند.

ماده19- به استثنای مواردی که در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احکامی برخلاف مقررات این آیین­نامه وضع شده یا می­شود، هرگونه حمایت از رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و نیز حمایت از پدیدآوردن، تهیه­ کردن، نشر و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال، از محل بودجه عمـومی کـشور، توسط دستگاه­ های اجرایی باید با رعایت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در مـواد (16) تا (21) ایـن آیین­نامه و ضوابط و دستورالعمل­ های اجرایی موضوع ماده (22) این آیین­نامه و تبصره ذیل آن صورت گیرد.

تبصره- مشوق­ها و جوایز صادراتی و حمایت­ های صنعتی وزارت­خانه­ های بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 20- اعطای هرشکل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید کالا و خـدمات موضـوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین­نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط دستگاه­های اجرایی ممنوع اسـت. دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین­نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره­ منـدی از حمایـت و یا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاه­ های اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا احراز صلاحیت توسط مراجع دیگر ندارند.

تبصره- دستگاه ­های اجرایی موضوع ماده (7) این آیین­ نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معاملات موضوع این ماده با سایر دستگاه ­های اجرایی مستثنی هستند.

ماده 21- هر گونه خرید و یا حمایت از بسته ­های نرم افزاری رسانه ­ای یا نسخه­ هـا یـا حامـل­ هـای دیجیتال حاوی آن­ها توسط دستگاه ­های اجرایی، علاوه بر رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرم­افزار مورد حمایت یا خریداری، وفـق قـانون حمایـت از حقـوق پدیدآورنـدگان نرم افزارهای رایانه ­ای- مصوب 1379-  به­نام فروشنده یا دریافت­کننده حمایت است.

تبصره1- خرید نسخه­ های بسته­ های نرم افزاری ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش ناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه بلامانع است.

تبصره2- در مواردی که خرید یا حمایت از بسته­ های نرم افزاری درقالب سـفارش یا حمایـت از پدیدآوردن یا تهیه آن­ها صورت می­گیرد، پرداخت حداکثر نیمی از مبلغ معاملـه یـا حمایـت، بـا اخـذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهی­نامه ثبت نرم ­افزار بلامانع است.

ماده22- ضوابط و دستورالعمل­های اجرایی این آیین­ نامـه از جمله چگونگی ثبت رسانه­ هـای بـرخط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت­ها، ضوابط ارائه خدمات یـا محصولات برای فعالیت­ها و واحدهایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی دارند و همچنین محورها و اولویت­ های شـکلی و موضوعی و سازوکار ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات و حمایت­ها، درچارچوب قوانین مربوط و احکام این آیـین ­نامـه بـا همکاری تشکل­های صـنفی مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه اجرایی ذی­ربط تدوین و ابلاغ می­گردد.

تبصره- اولویت­ها و سازوکارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطای حمایت­هـای موضـوع مـاده (14) ایـن آیـین­ نـامه در کـارگروهی کـه بـا عـضویت نماینـدگان وزارتخانه­ های فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع­رسـانی، سـازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، مؤسسه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و تشکل­های صنفی ذیربط تشکیل­ می­گردد، تدوین و پس از ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می­گردد.

ماده23- وزارت­ علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد، در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش­های ویژه رسانه­ ها و فعالیـت­هـای فرهنگی دیجیتال در پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد همکاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل می­آورند.

ماده24- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، هر شش ماه یک­بار گزارشـی از اجـرای ایـن آیین­ نامه و نتایج آن به هیئت وزیران ارائه نماید.

 

 

ثبت شرکت در ایران