تفاوت های شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص

معرفی شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر تشکیل شده که سرمایه آن توسط موسسین آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در بدو تاسیس می بایست سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود.

موضوع شرکت سهامی متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل شده گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیرتجاری است.

شرکت سهامی خاص همچنین دارای ارگان سه گانه است که عبارتند از :

رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )،  رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

شرکت بامسئولیت محدود : شرکت بامسئولیت محدود  شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی، از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بی بهره است.

در مقابل، ساختار شرکت بامسئولیت محدود نهادینه نشده و رکن تصمیم گیری تابع ملاک واحدی از جهت تشریفات تشکیل و حد نصاب ها برخوردار نیست.

نهاد اداره کننده نیز ممکن است محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیئت مدیره انجام وظیفه نماید.

در شرکت بامسئولیت محدود وجود مرجع کنترل کننده جز در صورتی که شمار شرکا از 12 عضو فراتر رود، اختیاری است. در عین حال به محض تحقق شرط مزبور، هیئت نظار که نباید از سه نفر کمتر باشند، تشکیل می گردد.

در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :

الف- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.

ب- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.

تفاوت های شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص:

از جمله تفاوت های شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است :

1- قانون مبلغ حداقلی برای سرمایه شرکت بامسئولیت محدود مقرر نداشته است ولی سرمایه شرکت سهامی خاص نباید در بدو تشکیل یا بعداَ ، از یک میلیون ریال کمتر باشد. ( ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

2- در شرکت بامسئولیت محدود؛ در بدو تشکیل باید تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه های غیرنقدی قیمت گذاری و تسلیم شود.

در شرکت سهامی خاص نیز باید تمام سرمایه غیرنقدی قیمت گذاری و تسلیم گردد ولی پرداخت تمام سرمایه نقدی لازم نیست و موسسین می توانند در بدو تشکیل قسمتی از آن را ( حداقل یک سوم ) ، نقداَ پرداخت کنند و بقیه را بعداَ، در مهلتی که در اساسنامه تعیین شده است، پرداخت نمایند.( ماده 97 قانون تجارت و بند ( 2 ) ماده 20 ل.ا.ق.ت )

3- در شرکت های بامسئولیت محدودی که تعداد شرکای آن بیش از دوازده نفر باشند، باید سه نفر تحت عنوان هیات نظارت وجود داشته باشند و در سایر شرکت های بامسئولیت محدود، بودن آن ها الزامی نیست. لیکن در کلیه شرکت های سهامی خاص، وجود حداقل یک نفر بازرس الزامی است. ( مواد 109 و 165 ق.ت و 144 ل.ا.ق.ت )

4- در شرکت بامسئولیت محدود، سهم الشرکه نباید به شکل اوراق تجاری درآید ولی در شرکت سهامی خاص سهام باید به شکل اوراق تجاری متحدالشکل و چاپی باشد. ( مواد 102 ق.ت و 25 ل.ا.ق.ت )

5- در شرکت بامسئولیت محدود، قانون هیچ شرطی را برای تصدی سمت مدیریت و بازرسی، یعنی عضویت در هیات نظارت مقرر نداشته است. لیکن در شرکت سهامی خاص، قانون برخی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی ممنوع کرده است. ( مواد 104، 109 و 165 قانون تجارت و 111 و 147 ل.ا.ق.ت )

6- در شرکت بامسئولیت محدود، هر گاه به محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه تصریح شود، در مقابل اشخاص ثالث نیز ملاک و معتبر است ولی در شرکت سهامی خاص محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه – یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی – در هر صورت فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کان لم یکن می باشد. ( مواد 105 ق. ت و 118 ل. ا. ق. ت )

7- در شرکت بامسئولیت محدود تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نگردید، باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود، اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. ( مواد 106 ق. ت و 88 ل.ا.ق.ت )

در شرکت سهامی خاص تصمیمات راجع به شرکت با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی اتخاذ می شود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود، و اساسنامه شرکت نمی تواند ترتیب دیگری را مقرر دارد.

8- در شرکت بامسئولیت محدود، تغییر مطالبی از اساسنامه، باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل می آید و اساسنامه شرکت می تواند اکثریت دیگری را مقرر دارد. در شرکت سهامی خاص تصمبمات برای تغییر اساسنامه، با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و اساسنامه شرکت نمی تواند اکثریت دیگری را مقرر دارد. ( مواد 111 ق. ت و 85 ل.ا.ق.ت )

9- شرکت بامسئولیت محدود ، برای امور تجاری تشکیل می شود و موضوع آن نمی تواند امور غیرتجاری باشد؛ ولی شرکت سهامی خاص می تواند موضوع خود را در امور غیرتجاری قرار دهد. ( مواد 94 ق.ت و 3 ل.ا.ق.ت )

10- در شرکت بامسئولیت محدود، در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید و دادگاه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت به او تعلق می گیرد، به وی پرداخته و او را از شرکت خارج کنند، حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه صادر خواهد شد. در شرکت سهامی خاص اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مبلغ حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یعنی یک میلیون ریال، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات منعقد گردد، دادگاه به درخواست هر ذی نفع حکم انحلال شرکت سهامی خاص را صادر خواهد کرد. ( بند ( ج) ماده 114 ق. ت و ماده 141 ل.ا.ق.ت )

11- شرکت بامسئولیت محدود، در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد و در صورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد، منحل می شود.

ولی انحلال شرکت سهامی خاص در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی با دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، رای به انحلال شرکت بدهد صورت می گیرد و فوت سهامدار آن اثری در انحلال شرکت ندارد. ( بند ( ب ) و ( د ) ماده 114 ق. ت و بند ( 4 ) ماده 199 و ماده 85 ل.ا.ق.ت )

12- تشکیل شرکت بامسئولیت محدود، با دو نفر شریک ممکن است ولی برای تشکیل شرکت سهامی خاص دست کم وجود سه نفر سهامدار ، لازم می باشد. ( مواد 94 ق. ت و 3 ل.ا.ق.ت )

13- برخلاف شرکت سهامی خاص که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی ضروری است ( ماده 76 ل.ا.ق.ت ) در شرکت بامسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقدی با شرکاء بوده نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست لیکن مطابق ماده 98 ق.ت شرکاء درباره تقویمی که انجام می دهند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

14- برخلاف شرکت های سهامی سهامی که تعهدات نقدی و عینی یا سند مالکیت تعهد غیرنقدی باید در نزد بانک تودیع شود ( تبصره ماده 6 ل.ا.ق.ت ) در شرکت بامسئولیت محدود آورده شرکت ( نقد و غیرنقد ) باید به مدیرعامل شرکت تسلیم شده و مدیرعامل به قبض آن اقرار کند و اقرارنامه رسمی به ضمیمه سایر مدارک جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود.

ثبت شرکت در ایران