تفاوت و شباهت های شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود

در مطالب پیشین در بررسی مراحل ثبت شرکت چنین اشاره شد که پس از تصمیم گیری در رابطه با موضوع فعالیت و هدف از تشکیل شرکت لازم است نسبت به انتخاب قالب و نوع شرکت خود تصمیم گیری نمایید و از میان قالب شرکت های قابل ثبت در قانون تجارت ایران (شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی،  مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی) قالب مناسب را با توجه به نوع فعالیت، روابط شرکاء و هدف آنان از تشکیل شرکت برگزینید.

همچنین توجه داشته باشید که این قالب ها نسبت به دیگری دارای شباهت ها و تفاوت هایی می باشند ، در مطلب پیشرو تفاوت ها و شباهت های دو شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود بررسی خواهد شد،بنابراین لازم است در ابتدا به ارائه تعریفی از این دو شرکت ارائه نماییم:

شرکت تضامنی چیست ؟

شرکت تضامنی یکی از شرکت هایی است که شخصیت شرکاء در آن دارای اهمیت بسیاری می باشد، این شرکت تحت نامی خاص بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد این بدین معناست که در صورت بروز خسارت و مشکلات در شرکت در صورتی که دارایی شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد و در صورتی که شرکاء قراری غیر از این میان خود تنظیم نمایند ارزش قانونی نخواهد داشت.

توجه داشته باشید که در انتخاب نام شرکت استفاده از عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء الزامی می باشد و در صورتی که تنها نام یکی از شرکاء در نام گذاری استفاده شود می بایست بعد از نام وی از عبارتی مانند( و شرکاء یا برادران) قید گردد.

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

این شرکت یکی از رایج ترین انواع شرکت قابل ثبت در ایران می باشد شرکت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریک قابل ثبت می باشد و صرف نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می گردد . سرمایه در این شرکت به صورت سهامی نمی باشد و شرکاء تنها به میزان سرمایه خود در مقابل قروض و دیون احتمالی شرکت مسئول می باشند .

در رابطه با نام گذاری شرکت لازم است از عبارت (با مسئولیت محدود ) استفاده شود در غیر این صورت این شرکت در مقابل افراد ثالث تضامنی محسوب خواهد شد . همچنین بر خلاف شرکت تضامنی در نام گذاریه شرکت نمی بایست از اسامی شرکاء استفاده شود در غیر این صورت فرد نام برده شده در شرکت دارای مسئولیت تضامنی می باشد و حکم شریک ضامن را خواهد داشت .

همچنین این شرکت بعد از اینکه تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردید تشکیل می گردد.لازم است در شرکت نامه سهم شرکه غیر نقدی تمام شرکاء که تقویم شده است ، به صراحت قید گردد.

شباهت های شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود

1-در هر دو  شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقدی به عهده شرکا می باشد و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست.

2-سرمایه در این دو نوع شرکت به قطعات کوچک سهام تبدیل نشده است و سرمایه به صورت سهم الشرکه است.

3-در هر دو شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، شخصیت شریک علت عمده عقد و بسیار حائز اهمیت است.

تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود :

1-در شرکت با مسئولیت محدود شرکا به میزانی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده،در مقابل دیون احتمالی مسئولیت دارند در حالیکه در شرکت تضامنی هر شریک، مسئول و ضامن تمام قروض و دیون احتمالی شرکت می باشد.

2- شرکت با مسئولیت محدود تنها شرکتیست که انتفال سهم الشرکه نیازمند تنظیم سند رسمی می باشد.

3-در شرکت تضامنی برای انتقال سهم الشرکه به افراد دیگر ، رضایت تمام شرکا لازم است اما در شرکت با مسئولیت محدود با رضایت عده ای از شرکا لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها می باشد و اکثریت عددی نیز دارند،الزامی می باشد.

با سپاس از همراهی شما عزیزان

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران