ثبت شرکت در افغانستان

افغانستان،به عنوان یکی از کشورهای همسایه ایران دارای تاریخی پنج هزار ساله می باشد که در تاریخ از آن به نام خراسان و آریانا یاد شده است و در سال ١١٢٦ خورشيدى در زمان حاکميت احمد شاه بابا نام کنونی افغانستان برای این کشور به رسمیت شناخته شد.
این کشور از جنوب با مرز پاکستان و در غرب با ايران، در شمال غرب با ترکمنستان ، از شمال با ازبکستان ، از شمال شرق با تاجیکستان هم مرز می باشد. این کشور با مساحت ٦٥٢٨٦٤ کيلومتر مربع مساحت بعد از کشورهاى چين ، ايران و پاکستان چهارمين کشور بزرگ در منطقه است.
این کشور پهناور متاسفانه سالها درگیر جنگهای داخلی بوده است و این امر موجب لطمات بسیاری به اقتصاد این کشور شده است ،لکن از سال 2001 و با فروپاشی گروه تروریستی طالبان شرایط این کشور رو به بهبود می باشد و شاهد رشد و پیشرفت اقتصادی در این منطقه هستیم و برخی فعالان اقتصادی و تجاری آینده اقتصادی مطلوبی را برای این منطقه متصور هستند.
بنا بر آمارها بیشترین فعالیت مردم افغانستان (در حدود 81 درصد)در بخش کشاورزیست و 11 درصد در بخش صنعت و 9 درصد در بخش خدمات می باشد . این کشور در حال حاضر بخشی از محصولات کشاورزی خود را به کشور هایی از قبیل هند و فنلاند ، پاکستان ، امریکا ، انگیس صادر می نماید و برخی از نیازمندی های خود را از کشور هایی از قبیل هند ، پاکستان ، امریکا ، المان وارد می نماید.
بنا بر مطالب موجود در سامانه سفارت افغانستان قوانین ثبت شرکت برای اتباع خارجی در افغانستان به شرح ذیل می باشد:
ماده ۱- اتباع خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که خواسته باشند در افغانستان تجارت نماید مکلفند در صورت قبولی درخواست جوازشان، برای اخذ جواز تجارتی به وزارت تجارت در کابل مراجعه نمایند
ماده ۲- اتباع خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که خواسته باشند در افغانستان تجارت نماید مکلفند برای اخذ جواز تجارتی به مرکز وزارت تجارت در کابل مراجعه نمایند در صورت قبولی درخواستشان جواز نامه تجارتی مورد نظر مطابق شرایط مندرج این فصل در بدل مبلغ (چهارصد) دلار آمریکائی اجرا می‌شود تاجر خارجی مکلف به انجام تایدات فصل ششم این لایحه نیز می‌باشد
ماده ۳- اتباع خارجی در درخواست خویش باید نوع فعالیت تجارتی خود را واضحا تصریح نمایند
ماده ۴- تجار خارجی که جواز تجارتی افغانی را حاصل می‌نمایند مکلف به رعایت قوانین نافذ افغانی و انجام تادیات قانونی به دولت افغانستان می‌باشند
ماده ۵- برای حصول جوازنامه تجارتی خارجی انجام مراتب آتی ضروری است
1-تقدیم درخواست تحریری با سه قطعه فتو کپی
2-ارائه تصدیق عدم مسئولیت از مراجع قانونی کشور متبوع درخواست دهنده
3-توضیح اسم شرکت، تاریخ تاسیس، اندازه سرمایه و آدرس مرکز اصلی در کشور متبوع درخواست دهنده
4-ارائه تصدیق یکی از بانکهای کشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالی درخواست دهنده
5-تضمین شرکت مورد تاسیس در افغانستان از جانب دفتر مرکزی درخواست دهنده و اتاق تجارت کشور مربوط
6-تمام اسناد مندرج فوق به تصدیق وزارت خارجه کشور متبوع درخواست دهنده و تائید سفارت افغانی مقیم آن کشور بعد از مهر نشانی شدن از طریق وزارت خارجه دولت افغانستان بوزارت تجارت ارائه می‌گردد
7-کشور متبوع شخصیت حکمی همان کشوریست که شخصیت حکمی مذکور در آنجا تاسیس گردیده است.
ماده ۶- سرمایه ابتدائی شرکتهای تجارتی خارجی مبلغ (یک صد هزار) دلار آمریکائی می‌باشد
ماده ۷- تاجران خارجی دارنده جواز افغانی صرف مجازند اموال تولیدی شرکت خویش را به افغانستان وارد نمایند و اموال تولیدی سایر کشورها را به افغانستان وارد کرده نمی توانند
ماده ۸ – تاجران خارجی حق خرده فروشی ندارند.
ماده ۹- تاجران خارجی می‌توانند تولیدات افغانی را به سایر کشورها صادر نمایند.
ماده ۱۰- جواز نامه تجارت خارجی برای یک سال دارای اعتبار بوده و در پایان هر سال در صورتی که تمام تکالیف قانوی خویش را انجام داده باشند می‌تواند برای سال آینده نیز تجدید شود
ماده۱۱- تاجر خارجی مکلف است دفتر تجارتی حساب خودرا مطابق قوانین نافذه در افغانستان به یکی از زبانهای رسمی افغانستان ترتیب نمایند.
ماده۱۲- محل فعالیت تجارتی تجار خارجی در افغانستان در شهر ( کابل) می‌باشد، در صورتیکه ایجاد نمایندگیهای شرکت در ولایات ضرورت دیده شود به موافقه وزارت تجارت نمایندگی مورد نظر در ولایات مربوطه تاسیس شده می‌تواند در این صورت وزارت تجارت باید با توضیح ضرورت ها موافقه مراجع امنیتی را در مورد حاصل نماید.
ماده ۱۳- تاجر خارجی مکلف است تمام داد و ستد خودرا از طریق بانکهای افغانی اجرا نماید
ماده ۱۳ – تاجر خارجی با اجازه وزارت تجارت میتواند اعضای خارجی دفتر خویش را استخدام کند که این اعضا نمی توانند بیش از یک هشتم تعداد پرسنل شرکت باشند. ویزا اقامت برای اتباع خارجی بعد از تثبیت ضرورت استخدام آنها از طرف وزارت تجارت از مراجع قانونی صادر می‌گردد.
ماده ۱۴- تاجر خارجی مکلف است در صورت فسخ قرارداد مستخدمین خارجی موضوع را به وزارت تجارت اطلاع دهد مستخدمین مذکور مکلفند طی میعادی که از طریق وزارت تجارت تعیین میگردد کشور را ترک گویند.
ماده ۱۵- تاجر خارجی مکلف بحضور در مرکز تجاری خویش می‌باشد اگر خواسته باشد برای مدتی از افغانستان خارج شود باید نخست وکیل قانونی خویش را تعیین و بعدا با اجازه وزارت تجارت بخارج برود بدین ترتیب وکیل قانونی مذکور مکلف بانجام تمام تعهداتف بدهیها و وظایف تاجر مذکور می‌باشد.
ماده ۱۶- هر گاه تاجر خارحی برای همیشه افغانستان را ترک نماید وزارت تجارت را در جریان قرار می‌دهد وزارت تجارت پس از استعلام از عدم مسئولیت و اخذ تایید از تمام موسسات مربوطه وتصفیه حساب نامبرده، اجازه ترک افغانستان را به وی می‌دهد. وزارت تجارت مکلف است دو ماه قبل از تاریخ خروج تاجر نامبرده از کشور موضوع را از طریق رسانه اطلاعات جمعی باطلاع عموم برساند.

ثبت شرکت در ایران