ثبت موسسه

ثبت موسسات غیر تجاری :

در اداره ثبت شرکت ها ثبت موسسات غیر تجاری نیز انجام میشود.موساتی که به انجام امور غیر تجاری میپردازند.مانند کارهای علمی.

آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ؛ چنین تعریف میکند :” مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.”

این موسسات به دو دسته تقسیم میشوند.

  • موسساتی که هدف آنها از تشکیل منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا باشد مانند مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی و موسسات حقوقی  و موسسات خدمات شهری این موسسات باید پس از به ثبت رساندن موسسه باید مجوز فعالیت خود را از مرجع ذیربط اخذ کنند .
  • موسساتی که هدف آنها از تشکیل منافع مادی برای خود و اعضاشان نباشد مانند احزاب سیاسی و انجمن های اسلامی و فعالان اجتماعی  به این موسسات ؛موسسات غیر انتفاعی میگویند.این موسسات هنگام ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام میشوند و در صورت نبود مشکل به ثبت میرسند .

مدارک لازم برای ثبت موسسه های غیر تجاری :

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیرتجاری به شرح زیر است :

  • تکمیل فرم تقاضانامه و به امضا رسیده توسط شرکا
  • انتخاب نام مناسب برای موسسه
  • 2 جلد اساسنامه تکمیل شده و به امضای شرکا رسیده باشد
  • 2 نسخه صورت جلسه مجمع موسسان
  • کپی مدارک احراز هویت شرکا
  • حداقل برای تشکیل موسسه 2 نفر میباشد
  • حداقل سرمایه هر میزان میتواند باشد
  • در صورت نیاز اخذ مجوز لازم از مرجع ذیصلاح

پس از ارائه مدارک مورد نظر و در صورت نداشتن مشکل و نقص در اداره ثبت باید هزینه های مربوطه را پرداخت کرد .

سپس ثبت موسسه مورد نظر انجام میپذیرد بعد از این مراحل آگهی تاسیس باید به امضای رییس شرکت ثبت برسد. بعد از این مراحل یک نسخه از مدارک با مهر اداره ی ثبت به شخص احراز هویت شده تقدیم میشود .سپس باید برای آگهی در روزنامه اقدام کرد .

پس آگهی در روزنامه های کثیرالنتشار کار ثبت موسسه به پایان میرسد .

 

 

ثبت شرکت در ایران