ثبت و انحلال شرکت یا موسسات غیر تجاری

موسسات غیر تجاری تشکیلاتی می باشند که جهت انجام اموری غیر تجاری ثبت می گردند، فعالیت این موسسات معمولا مواردی مانند امور علمی یا ادبی یا خیریه و فعالیت هایی مشابه می باشد و ممکن است موسسین از تاسیس آن هدف دستیابی به سود مالی داشته باشند و یا قصد انتفاع نداشته باشند.

این نوع موسسات از زمان ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند و از آنها با عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و… یاد می شود البته توجه داشته باشید که این عناوین نمی بایست به تشکیلات دولتی و یا کشوری مربوط باشد.

این نوع موسسات بنا بر  ماده 2 ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 دارای دو دسته بندی اصلی می باشندکه عبارتند از:

1-موسساتی که مقصود از تشکیل آن کسب درآمد و منافع و تقسیم آن بین شرکاء نباشد .

2-موسساتی که مقصود از تشکیل ان می تواند جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره

توجه داشته باشید که معیار غیر تجاری معرفی شدن این موسسات موضوع فعالیت انهاست که فعالیت غیر تجاری باشد اعم از این که موسسین قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند.

چنانچه اشاره شد این موسسات از زمان ثبت خود در دفاتر مخصوص معرفی شده از سوی  وزارت دادگستری دارای شخصیت حقوقی خواهند بود .جهت ثبت این موسسات حضور حداقل دو نفر عضو ضروری می باشد و در رابطه با میزان سرمایه اولیه محدودیتی تایین نشده است. جهت ثبت این موسسات در نخستین گام لازم است نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر انتفاعی در دو نسخه به زبان فارسی اقدام نمایید. این اظهارنامه می بایست دارای تاریخ و امضا باشد و به همراه مدارک ذیل ارائه گردد:

1- اعلام نام مناسب و معرفی اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و معرفی مراکز و شعب آن

2- نام و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای ادراه کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند

3-تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت و نام کشوری که موسسه در ان به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه یا شرکت وتشکیلات غیر تجاری

1-دو برگ تقاضانامه موسسه غیر تجاری و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه موسسین (اوراق تقاضانامه می بایست از اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد)

2-دو جلد اساسنامه موسسه و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه موسسین

3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی هیئت مدیره

5-کارت ملی برابر اصل شده کلیه موسسین و مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.

6-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

7-معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.

8-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

9-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

انحلال موسسات غیر تجاری

در صورتی که شرکاء تصمیم بر پایان حیات حقوقی موسسه غیر تجاری خود داشته باشند و یا مجبور به انجام این امر باشند، می بایست نسبت به انحلال آن اقدام نمایند . انحلال این موسسات ممکن است به صورت اختیاری و یا اجباری باشد.

 انحلا ل اختیاری (انحلال با تصمیم مجمع عموم)

جهت انحلال موسسات و تشکیلات غیر تجاری در صورتی که انحلال با تصمیم اعضاء و به صورت اختیاری انجام شود تصفیه امور آن توسط مدیر یا مدیران آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه خواهد بود. در صورتی که در اساسنامه شخصی جهت انجام امور تصفیه انتخاب نشده باشد در زمان انحلال اختیاری مجمع عمومی یک نفر را جهت انجام  امور تصفیه انتخاب و معرفی می نماید و همچنین در رابطه با حدود اختیارات وی تصمیم گیری خواهد کرد.

انحلال اجباری ( انحلال به حکم دادگاه).

در صورتی که انحلال در شرایط اجباری انجام شود و با حکم قانون گذار منحل شود و در اساسنامه شخصی جهت انجام امور تصفیه معرفی نشده باشد ،قانون گذار علاوه بر اعلام حکم انحلال شخصی را جهت انجام امور تصفیه انتخاب خواهدنمود در موارد این چنینی تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکت ها انجام خواهد پذیرفت.

 

 

ثبت شرکت در ایران