شرایط ثبت شرکت

تاسیس شرکت جدا از مراحلی که باید برای ثبت آن پیمود دارای شرایط عمومی و اختصاصی است

شرایط ثبت شرکت

شرایط عمومی ثبت شرکت 

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی  میتوانند در ایران شرکت ثبت نمایند .

افراد غیر ایرانی نیز میتوانند در ایران به صورت 100 درصد مالکیت به ثبت شرکت بپردازند .

افراد  متقاضی باید از صحت عقل و خرد برخوردار باشند و حداقل سن 18 سال میباشد.

چند شرکت نیر میتوانند با هم شرکتی دیگر ثبت نمایند .

افرادی که دارای سوپیشینه هستند نیز میتوانند شرکت ثبت نمایند به شرط آنکه جز هیئت مدیره و یا مدیرعامل نباشند .

انتخاب موضوع قانونی ؛انتخاب موضوعی مشخص که با موازین دینی و عرف و قوانین جمهوری اسلامی ایران در تضاد نباشد.همچنین موضوع مورد نظر باید معین باشد

شرایط  اختصاصی ثبت شرکت :

ثبت شرکت مبنی بر تنظیم شرکت نامه است .به همین دلیل باید نوع شرکت و نحوه ی همکاری شرکا مشخص شود . به همین دلیل باید موارد زیر را تعیین کرد.

تعیین سود و زیان شرکت و نحوه تقسیم آن

انتخاب سهامداران و اعضا و شرکا که باید حداقل 2نفر باشند

همکاری بین شرکا

انتخاب بازرس های قانونی؛ برای شرکت های سهامی این مورد الزامی است .

سرمایه گذاری ؛اعم از مالی و غیر مالی. حداقل سرمایه برای هزینه های ثبت و همچنین سرمایه اولیه یک میلیون است .

اماده کردن مدارک ثبت شرکت ها

تعیین سود و زیان شرکت و نحوه تقسیم آنها بین شرکا و سهامداران

اگر شرکت تجاری است ؛ انجام فعالیت های بازرگانی

 

 

 

ثبت شرکت در ایران