شرایط ثبت موسسه حقوقی

حقوق در واقع مجموعه ایی از قوانین و مقررات می باشد که وظیفه آن تامین نظم و عدالت در جامعه است . در جوامع قوانین توسط قانون گذاران تایین می گردد و همراه با نقش اجرایی قوه قضاییه موجب شکل گیریه نظام حقوقی در جامعه می گردند.

موسسات حقوقی کدامند؟

موسسات حقوقی واحد های غیر تجاری هستند که توسط یک گروه از کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری اداره میشوند . این افراد در مسائل حقوقی متخصص و صاحب نظر می باشند و به ارائه مشاوره و انجام امور حقوقی در تمامی زمینه اعمم از امور کیفری ، حقوق خصوصی ، دعاوی بین المللی ، خانواده ، دعاوی کارگر و کارفرما ، امور حقوقی ادارات و ……….  می پردازند.

ثبت موسسه حقوقی

جهت ثبت موسسات حقوقی مکلف به ارائه پروانه تاسیس از قوه قضاییه می باشید که زمان فعالیت موسسه در پروانه مشخص شده است و جهت تمدید ثبت نیز تمدید پروانه الزامی می باشد.

در نخستین گام جهت ثبت یک موسسه حقوقی حداقل دو نفر عضو (کارشناس حقوق یا وکلای دادگستری) و یک میلیون ریال سرمایه اولیه لازم است.

این افراد می بایست دارای شرایط زیر باشد :

1-تمدید مستمر پروانه وکالت

2-نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر

3-نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از در4 به بالا

در صورتی که  یکی از اعضای شرکت حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشد ( یا فاقد آن شرایط گردد ) از عضویت در موسسه حقوقی محروم و عزل می گردد و اگر به سبب این خروج ،تعداد اعضای موسسه از حد نصاب کمتر شود بقیه اعضا موظفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام به کانون وکلا به جایگزینی یک عضو دارای شرایط فوق اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی :

1-دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.( اوراق تقاضانامه می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد)

2-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده

5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

6-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی

7-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

8-چنانچه موسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی در 2 نسخه

9-حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره ی شرکت باید مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی داشته باشند. ( لازم به ذکر است باید این مدرک تحصیلی متعلق به یکی از اعضاء هیئت مدیره ی شرکت باشد)

پس از ثبت موسسه حقوقی نسبت به پلمپ دفاتر مالیاتی و دریافت کد اقتصادی موسسه اقدام نمایید .

 

ثبت شرکت در ایران