شرایط ماهوی و شکلی تشکیل شرکت بامسئولیت محدود چیست ؟

شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجاری تشکیل می شود و در آن، مسئولیت شرکا محدود به سهم آنان در سرمایه شرکت است. حقوق شرکا به صورت سهم الشرکه است و برخلاف سهام، در شرکت های سهامی، آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.

امتیاز این نوع شرکت، به نسبت شرکت های اشخاص، در این است که در آن مسئولیت شرکا محدود به میزان آورده آنان است و امتیاز آن به نسبت شرکت های سرمایه، در این است که انتقال سهم الشرکه شرکا در چنین شرکتی باید با رضایت شرکای دیگر باشد.

تشکیل شرکت بامسئولیت محدود باید با رعایت دو نوع شرط صورت گیرد: شرایط ماهوی و شرایط شکلی

شرایط ماهوی

اول : شرایط راجع به شرکا

شرکت بامسئولیت محدود تشکیل نمی شود مگر آنکه لااقل دو شریک در آن حضور داشته باشند. حداکثر شرکا مهم نیست که چه تعدادی باشند- برخلاف برخی کشورهای بیگانه، مثل فرانسه ، که این حداکثر یکصد نفر است.

شرکای شرکت بامسئولیت محدود، مانند هر شرکت دیگر، می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند و اشخاص محجور می توانند در شرکت شریک باشند، لیکن حقوق آنان در شرکت باید توسط نمایندگان قانونی شان ( ولی یا قیم ) اعمال شود. در تشکیل شرکت، شرکا باید رضایت داشته باشند. سایر شرایط ماهوی ایجاد شرکت با مسئولیت محدود، همان است که در مورد کلیه شرکت ها ضروری است.

دوم: شرایط راجع به آورده ها

آورده های شرکا برای تشکیل سرمایه، ممکن است نقد یا غیرنقد باشد و شرکت زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیرنقدی ( آورده های غیرنقدی ) نیز تقویم و تسلیم شود( ماده 96 قانون تجارت ). تقویم آورده های غیرنقدی ممکن است توسط خود شرکا انجام گیرد و لزومی ندارد کارشناس رسمی در این خصوص اظهارنظر کند. مع ذلک اگر آن ها در تقویم آورده ها تقلب کنند، یعنی قیمت آن ها را بیش از قیمت واقعی معین کنند، کلاهبردار تلقی خواهند شد. ( ماده 115 ق.ت) تقویم توسط شرکا البته باید به اتفاق نظر باشد، والا معتبر نخواهد بود.

قانون گذار برای تشکیل سرمایه، حداقل خاصی مقرر نکرده و از این دو سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی، حتی یک ریال باشد. در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شود که ارزش سرمایه غیرنقدی چه میزان است ( ماده 97 ق.ت ) و اگر چنین قیدی ذکر نشود، شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط است – هر چند شرکا در مقابل اشخاص ثالث نمی توانند به این بطلان استناد کنند. ( ماده 100 ق. ت )

هر گاه بطلان شرکت به سبب عدم رعایت نکردن مقررات مواد 96 و 97 باطل اعلام شود، ” شرکایی که بطلان مستند به عمل آن هاست، هیئت نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله بعد از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود “. ( ماده 101 ق.ت )

سرمایه شرکت نمی تواند به قطعات سهام قابل انتقال تقسیم شود( ماده 102 ق.ت ) سهم الشرکه ها ممکن است متساویی یا غیرمتساوی باشند. برخلاف آنچه در حقوق فرانسه می گذرد، ایجاد سهم الشرکه های متساوی الزامی نیست و شرکتنامه نمی تواند متضمن چنین الزامی باشد، والا شرکت خود به خود منحل می شود.

شرایط شکلی

برای تشکیل شرکت بامسئولیت محدود، تنظیم اساسنامه قانوناَ ضروری نیست؛ هر چند در عمل، برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها همواره به این کار اقدام می شود؛ اما تنظیم شرکتنامه ضروری است و باید به صورت رسمی باشد.

تمامی شرکا باید شرکتنامه و در صورت موجود بودن، اساسنامه را شخصاَ یا توسط نماینده امضا کنند. در متن امضا شده نحوه تقسیم و تعلق سهم الشرکه ها به هر یک از شرکا باید معین شود. در همین شرکتنامه ( یا اساسنامه ) است که آن ها اظهار می کنند کلیه سرمایه نقدی شرکت پرداخت و سرمایه غیرنقدی تقویم شده و به چه مبلغ ( ماده 97 ق.ت) شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئول قیمت گذاری آورده های غیرنقدی اند. ( ماده 98 ق.ت )

هر گاه شریکی آورده صنعتی داشته باشد، ارزش آن در متن امضا شده آورده می شود اما مبلغ آن تنها برای تعیین میزان سود صاحب صنعت و نیز اینکه پس از انحلال شرکت، از دارایی های موجود شرکت چه میزان به او می رسد، ذکر می گردد این آورده از نظر حسابداری جزو سرمایه شرکت محسوب نمی شود.

جز آنچه ذکر شد، به هیچ شرط شکلی دیگر و از جمله به ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها برای تشکیل شرکت نیاز نیست، هر چند در عمل شرکای این نوع شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند. شرایط ثبت آن ها تابع قواعد عام راجع به ثبت شرکت هاست.

اسم شرکت، در شرکتنامه یا اساسنامه معین می شود. در اسم شرکت باید عبارت ” بامسئولیت محدود” قید گردد، والا شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. ( قسمت اول، ماده 95 ق.ت ) در اسم شرکت نباید اسم هیچ یک از شرکا قید شود، والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. ( قسمت دوم ماده 95 ق.ت )

ثبت شرکت در ایران