شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

در این مطلب بر آنیم تا شرایط و مدازک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی که یکی از انواع شرکت های تجاری قابل ثبت در ایران می باشد را  بررسی نماییم .جهت ورود مناسب به این مطلب در ابتدا لازم است تعریفی از ماهیت این نوع شرکت ارائه گردد:

شرکت سهامی مختلط چیست ؟

طبق ماده 162 قانون تجارت : شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک و یا جند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند .

بنا برا تعریف ارائه شده در قانون تجارت شراکا در شرکت سهامی مختلط به دو صورت می باشند : 1- شرکا ء سهامی 2- شرکاءضامن

شرکاء سهامی افرادی می باشند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام با ارزش یکسان درآمده و مسئولیت آن ها در شرکت به میزان سرمایه اولیه آنها می باشد.

لکن شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام نمی باشد و بر خلاف شرکاء سهامی مسئول کلیه ی قروض و دیون احتمالی  شرکت می باشند .این دیون ممکن است بیش از  دارائی اولیه شرکت باشد .در صورتی که تعداد شرکاء ضامن بیش از یک نفر باشد  مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات رایج در شرکت های تضامنی خواهد بود.

بنابراین می توان چنین نتیجه گیری نمود که شرکت سهامی مختلط تلفیقی از شرکت سهامی و شرکت تضامنی می باشد.

بنابر ماده 163 قانون تجارت انتخاب نام شرکت مختلط سهام دارای قوانین خاصی می باشد که عبارتند ار:

الف : در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط ) ذکر شود

ب: در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود

شرایط تشکیل شرکت مختلط سهامی

طبق ماده 176 قانون تجارت دارا بودن شرایط ذیل جهت ثبت این نوع شرکت الزامی می باشد:

1-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه گردد.

2-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد

3-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود

4-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد(در واقع باید سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از مبلغ بود یکصد ریال

5-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه در تحویل شرکت است

6-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه

3-اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد  40-41 –44

6-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .

 

 

ثبت شرکت در ایران