شرایط و مراحل تمدید ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی

در ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری چنین تعریف شده است :

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.

از تعریف ارائه شده در قانون چنین برداشت می شود که نشانه هایی که جهت معرفی محصولات یا خدمات ارائه شده توسط افراد حقیقی و یا حقوقی به ثبت می رسند، علامت تجاری یا برند نام دارند که  مهترین عامل ایجاد وجه تمایز کالاهای موجود در بازار می باشند.

ثبت برند یا علامت تجاری  برای صاحبین خود حقوقی ایجاد می نماید و افراد پس از ثبت این نشان از حمایت قانون در مقابل جعل و تقلب برخوردار خواهند بود. علامت،نام یا نشان  ثبت شده به مدت 10 سال در انحصار ثبت کننده آن قرار خواهد داشت و پس از زمان مقرر نیاز به تمدید خواهد داشت.

پس از گذشت ده سال از ثبت علامت در طی شش ماه صاحب علامت یا نماینده قانونی می تواند برای تجدید حق علائم تجاری اقدام نماید به این طریق هر ده سال یکبار باید تجدید ثبت تکرار گردد .

 این مطلب با هدف بررسی شرایط و مراحل تمدید علامت تجاری تهیه گردیده است :

نکاتی که برای تمدید علامت تجاری طبق ماده 91 باید رعایت شود

1- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است .

2-در ارائه برگه درخواست علامت تجاری باید شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه قید شود .

3-اگر درخواست تمدید علامت تجار شما توسط وکیل انجام می پذیردباید ادرس دقیق وکیل قید شود و در صورت توسط حود شخص صورت می گیرد ادرس دقیق شخص قید شود .

طبق تبصره 1- درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.

تبصره 2-در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود

تبصره  3-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم،آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.(ماده 90)

شرایط و مراحل تمدید علامت تجاری برای اشخاص حقیقی 

1-اگر کارهای شرکت توسط وکیل انجام می شود باید .کالتنامه همراه مهر و امضای صاحب کالا باشد

2-شخص دارنده برند باید کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ارئه دهد

3-کامل نمودن فرم اطلاعات و ارائه ی نمونه ی علامت

 شرایط و مراحل تمدید علامت تجاری برای اشخاص حقوقی

1-کامل کردن فرم اطلاعات

2-باید از روزنامه ی رسمی که در ان اگهی داده اید کپی تهیه کرده و اخرین تغییرات شرکت اگهی شود

3-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات

4-ارائه ی وکالتنامه ای که مهر و امضا شده باشد

 مطابق ماده 128 ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد :

1-اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت

2-اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود

3-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.

4-تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.

5-تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت

6-فهرست کامل و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود با اشاره طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی

7-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه  متقاضی باید مدت ۳۰ روز پس از اعلام  کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین نامه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.(ماده ۱۲۷)

تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم(ع-4)صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

 

ثبت شرکت در ایران