قوانین ثبت شرکت

قوانین و قواعد ثبت شرکت :

برای تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی در ابتدا لازم است قرار دادی انعقاد گردد . برای این کار رضایت شرکا لازم میباشد.

همچنین باید از ابتدا دارای موضوع مشخص و مشروعت باشد .

انعقاد قرارداد تابع قواعد خاص خود میباشد .

شرایط قرارداد ثبت شرکت :

برای انعقاد قرارداد شرکا باید رضایت داشته باشند .اهلیت شرکا با ذکر شود . موضوع شرکت که دو بحث متفاوت میباشد باید در قرارداد ذکر شود بحث اول موضوع فعالیتی است که شرکت در قبال آن تاسیس میگردد و بحث دیگر اموالی است که برای شرکت ثبت میشود .باید توجه داشت دارایی شرکت از دارایی شرکا جدا است. دارایی شرکت میتواند منقول و غیر منقول باشد .

موضوع فعالیت شرکت در تعیین نوع آن و تعهدات شرکت موثر میباشد .

قرارداد شرکت باید توسط شرکا و نمایندگان قانونی امضا گردد .

طی مدت یک ماه قرارداد شرکت باید در روزنامه های کثیرالنتشار منتشر شود.

ثبت شرکت در ایران