مالیات چیست و مشمولین مالیاتی چه افرادی هستند

در تعریف مالیات چنین آمده است ؛ مالیات عبارت است از بخشی از درآمد و یا دارایی  افراد که توسط دولت و جهت تامین برخی هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشور اخذ می گردد. این مشارکت جمعی در تمامی جوامع به جهت رشد و پیشرفت و رفاه عمومی ضروری می باشد. بدین معنا که هر فرد از افراد جامعه با توجه به میزان درآمد و یا دارایی خود نسبت به پرداخت این هزینه مکلف می باشد و در مقابل دولت نیز نسبت به ارائه خدمات عمومی و ایجاد رفاه جمعی مکلف می باشد.

در کشور عزیزمان ایران نیز افراد ملزم به پرداخت مالیات به انواع مختلف می باشند تا دولت درآمد حاصل از آن را صرف رشد ، توسعه ،رفاه و ارائه خدمات اجتماعی و عمومی به افراد جامعه نماید . مالیات در قانون ایران به دو روش مستقیم و وغیر مستقیم اخذ می گردد :

1-مالیات‌های مستقیم

مالیات مستقیم در ایران مالیاتی است که پرداخت کننده های مشخصی دارد که اطلاعات هویتی و منبع مالیاتی آنها برای قانون گذار و دستگاه های مالیاتی مشخص می باشد. این نوع مالیات شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.

از وجوه مختلف این نوع مالیات می توان به مالیات بر دارایی که مواردی مانند حق تمبر و مالیات بر ارث و اراضی  و… را در بر می گیرد و مالیات بر درآمد شامل؛ مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی و …اشاره نمود.

2-مالیات‌های غیر مستقیم

مالیات های غیر مستقیم آن دسته از مالیات هایی هستند که بر قیمت کالا و خدمات اضافه می گردند و مصرف کننده ها پرداخت کنندگان آن هستند، لذا برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته می باشند .این نوع مالیات شامل مالیات وصولی در مبادی ورودی و یا فروش در داخل می باشد .

مشمولان مالیات در قانون کدامین افراد هستند؟

بنا بر ماده یک قانون مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران مشمولین مالیات به شرح زیر می باشد :

1-هر شخص حقیقی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

2-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران

3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند

4-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5-هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمد هایی بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

 افراد غیر مشمول قانون مالیات های مستقیم کدامین افراد هستند

بنا بر ماده دو و تبصره های آن، افراد زیر مشمول پرداخت های مربوط به قانون مالیات های مستقیم نمی باشند  :

1- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي

2-دستگاه هايي كه بودجه آن ها به وسيله دولت تأمين مي شود

3-شهرداري  ها

تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آن ها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون،حسب مورد، نيست.

تبصره 2-  درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده  ۱۰۵ اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مزبور طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است.

 

ثبت شرکت در ایران