مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت

پس از این که ثبت شرکت صورت گرفت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد. تغییرات شرکت می بایست از لحاظ قانونی به ثبت برسد. برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.

تغییراتی که در شرکت ها می تواند انجام شود عبارت است از :

تغییر آدرس شرکت ها – تغییر موضوع شرکت ها – الحاق به موضوع شرکت ها – تغییر اسم شرکت ها – افزایش سرمایه شرکت ها – کاهش سرمایه شرکت ها – ورود شخص جدید به عنوان شریک و سهامدار – خروج شرکا و سهامداران- نقل و انتقال سهم – انتخاب عضو های هیئت مدیره – انتخاب بازرس ها ( برای شرکت های سهامی ) – اعلام ترازنامه های مالی ( برای شرکت های سهامی ) – انحلال شرکت ها – انحلال و تاسیس شعبه شرکت ها – تمام اصلاحیات اساسنامه شرکت ها – تبدیل نوع سهام های شرکت ( بانام به بی نام و بالعکس ) – تمدید یا تغییر سمت مدیر تصفیه- صورتجلسه های ثبت تغییرات شرکت ها  و …

در ذیل به بررسی مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت می پردازیم :

  • تغییر موضوع شرکت

1- آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت

2- دو نسخه صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده

3- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

4- مجوز عنداللزوم

  • تغییر محل شرکت

1- آخرین روزنامه رسمی

2- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

3- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

  • افزایش سرمایه

1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

2- آگهی افزایش سرمایه

3- اظهارنامه تایید شده توسط همه اعضا

4- گواهی نامه بانکی برای افزایش نقدی سرمایه

  • کاهش سرمایه

1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

2- ارائه لیست کلیه سهامداران و همچنین مشخص کردن تعداد آن ها پس از کاهش سرمایه

3- آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار

4- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

5- گواهی عدم وصول دادخواست اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی

  • نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

2- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از سهامداران جدید

3- مفاصا حساب مالیاتی

4- آخرین روزنامه رسمی

5- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

  • انتخاب بازرس

1- صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده

2- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

3- مدارک شناسایی بازرس یا بازرسین جدید

4- گواهی عدم سوء پیشینه بازرس و یا بازرسین جدید

  • انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره

1- صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده

2- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

3- مدارک شناسایی مدیران جدید

4- گواهی عدم سوء پیشینه مدیران جدید

  • انتخاب یا تغییر صاحبان امضاء مجاز

1- صورتجلسه هیئت مدیره

2- در صورتی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد در مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده باید تصویب شده باشد.

3- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

  • ثبت شعبه برای شرکت

1- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره

2- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

3- اساسنامه شرکت

4- شرکتنامه شعبه

5- فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت مدیر شعبه

  • انحلال شرکت

1- آخرین روزنامه رسمی

2- اگر مدیر تصفیه از سهامداران نباشد یک برگ از کپی کارت ملی و شناسنامه

3- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که باید توسط تمامی اعضاء هیئت مدیره نیز امضا شده باشد. ضمن اینکه باید ظرف حداکثر 5 روز تهیه و ارائه شود.

4- تهیه لیست از سهامداران و دریافت امضاء آن ها

ثبت شرکت در ایران