مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی ( اشخاص حقیقی و حقوقی )

کد اقتصادی شناسه ای 12 رقمی است که پس از تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.

کلیه افراد حقوقی که به امرمونتاژ، تولید، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و فعالیت های خدماتی اشتغال دارند وهمچنین تمامی اشخاصی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کارازمراجع ذی ربط بوده و دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد شرایط دریافت کد اقتصادی محسوب می شوند.

از جمله مزایای اخذ کد اقتصادی به قرار ذیل است :

1- با داشتن این کد از رقابتهای ناسالم جلوگیری شده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می شود.

2- از دیگر مزایای اخذ کد اقتصادی، اخذ مجوز برای انجام امور بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی می باشد.

3- از مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی، ارائه کد اقتصادی جدید و تعهد مبنی بر ارایه این کد پس از صدور است.

4- اشخاص حقیقی هم که به این امور ( واردات و صادرات و توزیع کالا و..) اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار هستند یا دارای محل فعالیت تجاری اند واجد شرایط اخذ کد اقتصادی اند.

5- اخذ کد اقتصادی برای انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی  ضروری است.

6- کسب مجوز برای فعالیتهای تجاری و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاش های ناسالم از دیگر مزایای کد اقتصادی است.

7- برای انجام امور تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع کالا و کالاهای خدماتی توسط اشخاص حقوقی داشتن این کد الزامی است.

8- فعالیتهای اقتصادی به گونه های مختلف انجام می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. دریافت مجوز جهت فعالیتهای تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاش های غیر عرف و ناسالم از دیگر مزایای دریافت  این کد می باشد.

• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی :

1- فتوکپی از کلیه ی صفحات مدارک شناسایی.

2- تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.

3- تقاضای کتبی شخص.

4- سه قطعه عکس سه در چهار.

5- تصویر کارت اقتصادی قبلی، در صورتی که قبلاً کارت دریافت کرده باشید.

6- فتوکپی پروانه کسب.

7- فیش پرداختی.

• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی :

1- فتوکپی مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره.

2- فتوکپی تقاضانامه یا اظهارنامه.

3- فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه.

4- فتوکپی روزنامه رسمی آگهی تأسیس.

5- قبوض تلفن یا برق شرکت.

6- گواهی امضای صاحبان امضا دردفترخانه اسناد رسمی.

7- اصل وکالتنامه به نام نماینده شرکت.

8- تصویرآگهی تغییرات .

9- تصویراساسنامه شرکت.

لازم به ذکر است، مطابق قانون تجارت تمامی شرکت ها تا دو ماه پس از ثبت شرکت موظف به اخذ کد اقتصادی و انجام امور مالیاتی مربوطه می باشند.

ثبت شرکت در ایران