مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص

هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود ( مثلاَ تاسیس یک خط تولید جدید یا تاسیس یک کارخانه دیگر و … ) به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، اقدام به افزایش سرمایه شرکت می نماید. افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است که بر اساس گزارش تهیه شده توسط هیئت مدیره و گزارش بازرس تصمیم گیری می کند.

افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد.

تادیه مبلغ اسمی سهام جدید، اگر افزایش سرمایه از این طریق باشد، به یکی از طرق ذیل می تواند صورت گیرد :

1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد ؛

2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید ؛

3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از افزایش ارزش سهام جدید به سرمایه، اگر ارزش واقعی سهام جدید بیش از ارزش اسمی سهام موجود باشد افزایش سرمایه ممکن است علاوه بر این، از طریق تبدیل اوراق مشارکت به سهام باشد.

تادیه مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام الزاماَ با وجه نقد صورت می گیرد اما در شرکت های سهامی خاص، پرداخت ممکن است با استفاده از اموال غیرنقدی نیز صورت گیرد.

شرکت های سهامی عام، قبل از عرضه سهام جدید، باید اجازه بورس را دریافت کنند و البته طرح اعلامیه پذیره نویسی را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند. مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن ( از جمله اجازه بورس ) و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر می کند.

افزایش سرمایه باید تا نه ماه از تاریخ تسلیم اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، والا پذیره نویسان می توانند از پذیره نویسی صرف نظر کنند و وجوه خود را از بانک تحویل گیرند. در این صورت، افزایش سرمایه تحقق پیدا نمی کند و هزینه های افزایش سرمایه به عهده شرکت خواهد بود. ( ماده 182 لایحه قانونی )

در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد، کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود، باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلاَ پرداخته یا تهاتر شود.

مدارک لازم جهت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

1- صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر، صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

2- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.

3- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.

4- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.

مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

نکته : مانند زمان تاسیس آورده غیرنقد باید تماماَ به شرکت تحویل داده شود و به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری برسد و آورده غیرنقد را نمی توان به بیش از میزان ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری تصویب نمود.

مدارک لازم جهت تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام :

1- طرح اعلامیه پذیره نویسی در خصوص سهام جدید

2- آخرین ترازنامه و حساب و سود و زیان نیز که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده پیوست طرح اعلامیه پذیره نویسی می گردد و اگر تصویب نشده این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.

مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکت ها پس از اجازه انتشار پذیره نویسی :

1- صورتجلسه هیات مدیره بعد از اتمام مدت پذیره نویسی مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه

2- ارائه اصل آگهی منتشره در رعایت مواد 74 و 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( انتشار در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و اقلاَ دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر )

3- ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مابقی سهام خریداری شده

ثبت شرکت در ایران