مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری

هر تاجر به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل را پلمپ نماید :

1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی

دفتر روزنامه :

” دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند، در آن دفتر ثبت کند”. ( ماده 7 ق.ت ) ” در این دفتر معاملات و دادوستد های تاجر به ترتیب تاریخ اجرا و روزبه روز ثبت می شود ، هر چند در عمل، اغلب ترتیب و تنظیم این دفاتر با تاخیر انجام می شود “.

دفتر کل :

” دفتر کل، دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند “. این دفتر امروزه به صورت دفتر انواع حساب ها مرتب می شود؛ یعنی در آن ارقام مندرج در روزنامه طبقه بندی شده و تحت حساب هایی با عناوین خاص ( اشخاص، صندوق، اتبار ، کالا و غیره ) ذکر می شود.

دفتر دارایی :

” دفتر دارایی، دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده، در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد” ( ماده 9 ق.ت ) . این دفتر که صورت وضعیت مالی سال گذشته تاجر است، برای تعیین این امر مورد استفاده قرار می گیرد که معلوم شود تاجر، در پایان سال سود داشته است یا زیان. این دفتر، در عمل مورد استفاده تجار نیست و تجار معمولاَ به جای آن از ترازنامه استفاده می کنند و وزارت دارایی نیز ترازنامه را به جای دفتر دارایی می پذیرد. برای شرکت های سهامی، البته تنظیم ترازنامه ضروری است و هیئت مدیره باید به آن مبادرت کند. ( ماده 232 لایحه قانونی 1347).

کلیه شرکت ها با توجه به دستورالعمل ها و آیین نامه تحریر دفاتر قانونی کلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که می خواهند اظهارنامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را که هم نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل می دهند.

این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت، به صورت اجباری تخصیص داده می شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری :

الف: اشخاص حقوقی

1- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضا شده دریافتی از اینترنت

2- تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی

3- تصویر کارت ملی مدیر عامل

4- تصویر شناسنامه مدیرعامل

5- اصل یا کپی وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی

6- مهر شرکت

ب : اشخاص حقیقی

1- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

2- تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر تجاری

3- تصویر پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

نکته : جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کرده باشید.

ثبت شرکت در ایران