مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

در مورد ثبت شرکت و یا شعبه خارجی قانون ایران چنین  مقرر نموده است که؛  شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آن را داشته باشند. در اصل 81  قانون اساسی جمهوری سلامی ایران چنین آمده است ؛ اعطای هرگونه امتیاز تاسیس شرکت ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع می باشد.

در این رابطه شورای نگهبان چنین اشاره می نماید: شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران ، قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد.

بنا بر قوانین فوق می توان چنین برداشت نمود که فعالیت قانونی شرکت های خارجی مشروط به ثبت شرکت و شناسایی قانونی آنها می باشد.

در رابطه با ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران رعایت ضوابط و مراحل ذیل الزامی است :

1-تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت توسط وکیل یا نماینده قانونی شرکت و تقدیم به مرجع ثبت شرکت ها

2-ارائه نسخه مصدق(تایید شده) اساسنامه شرکت مادر

3-گواهی اختیارنامه وکیل یا نماینده شرکت در ایران

همچنین توجه داشته باشید که در صورتی که شرکت متقاضی دارای نمایندگی مختلفی در ایران باشد ارائه گواهی اختیارنامه آن ها نیز به انضمام مدارک فوق لازم می باشد. تمامی اسناد فوق می بایست به مهر و امضای نماینده کنسولی سفارت ایران در کشور مورد نظر برسد.

جهت ثبت شرکت و یا شعب خارجی آن تنظیم اظهارنامه زبان فارسی لازم می باشد این اظهارنامه می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد:

1-مشخصات کامل شرکت.

2-مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.

3-نوع شرکت(سهامی،تضامنی و…)

4-میزان سرمایه شرکت.

5-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.

6-نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.

7-معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.

8-اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.

9-آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.

10-تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9

11-معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.

بنا بر ماده 18 نظامنامه ثبت شرکت ها، پس از طی مراحل فوق ،تصدیق نامه ثبت شرکت صادر می گردد و در اختیار نمایندگی فوق قرار می گیرد .این سند یا گواهینامه شامل موارد ذیل می باشد:

1- نام و مشخصات کامل شرکت.

2-نوع شرکت

3-مرکز اصلی فعالیت شرکت و آدرس دقیق آن

4-تابعیت شرکت

5-میزان سرمایه شرکت در زمان ثبت

6-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت اصلی

7-نوع فعالیت شرکت در ایران

توجه داشته باشید که گواهینامه فوق می بایست ممهور به مهر و امضای اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران باشد.

همانند مراحل ثبت انواع شرکت در ایران بنا به ماده 20 نظامنامه ثبت شرکت ها، شرکت ها و شعب خارجی نیز یک ماه از زمان ثبت زمان خواهند داشت تا آگهی تاسیس را در روزنامه رسمی قوه قضاییه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نمایند و هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند.

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران