مدارک و شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

یکی از انواع شرکت های قابل ثبت در قانون تجارت ایران شرکت مختلط غیر سهامی می باشد، این نوع قالب شرکت جهت فعالیت در امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام  ایجاد می گردد.

و چنانچه از نام آن برداشت می شود شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی و دیون احتمالی  است که ممکن است حتی بیش از دارایی شرکت حاصل گردد اما در رابطه با  شریک با مسئولیت محدود، قوانین متفاوت است و مسئولیت این افراد فقط به میزان سرمایه‌ای آورده آنهاست. در رابطه با نامگذاری شرکت نیز  استفاده از عبارت ( شرکت مختلط )‌ الزامی می باشد و همچنین لازم است حداقل نام یکی از شرکای ضامن، قید شود.

چنانچه از تعاریف ارائه شده دریافتید این قالب ترکیبی از شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی است که دارای شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود میباشند وشریک ضامن همانند قوانین رایج بر شرکت های تضامنی مسئول تادیه ی کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود .

شرکت مختلط غیر سهامی یک شخصیت حقوقی تلقی می گردد و دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی می باشد (مانند سایر شرکت های تجارتی)

مهمترین خصوصیات شرکت مختلط غیر سهامی

1- در نام گذاری شرکت استفاده از عبارت مختلط غیر سهامی و نام یکی از شرکای ضامن الزامی میباشد. استفاده از نام شرکای ضامن در نام این شرکت با هدف معرفی اعتبار شرکت انجام می گیرد لکن استفاده از نام شرکا با مسئولیت محدود مجاز نمی باشد و در صورتی که از نام آنان استفاده گردد ممکن است برای شرکای مسئولیت محدود مسئولیت تضامنی خواهد داشت. بنابراین استفاده از نام شرکای با مسئولیت محدود ممنوع می باشد و بنا بر قوانین :«هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است».

2- تنظیم شرکت نامه مابین شرکاء در زمان تشکیل شرکت الزامی می باشد

3-روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه تایین می گردد.

4-با توجه به شرایط یاد شده شرکای تضامنی اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانند شرکت های تضامنی می باشد.

5-شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی نخواهد داشت.

6-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای دهند ،تعهدات آنها در آن معامله مانند  شرکای ضامن خواهد بود مگر این که ذکرنموده باشد، این معامله را به عنوان وکیل شرکت انجام داده است.

7-چنانچه اشاره شد اداره شرکت به عهده شرکای ضامن می باشد لکن هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.

8-شرکای با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند سهم الشرکه ی خود را به دیگری  واگذار نماید

9-بنا بر مواد 141 الی 149 ق.ت :هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید آن  شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی :

1-یک نسخه از شرکت نامه

1-یک نسخه مصدق از اساسنامه

3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

توجه بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.

 

ثبت شرکت در ایران