مزایا و امتیازات ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟

مطلب زیر با هدف بررسی مزایای شرکت با مسئولیت محدود و دلایل محبوبیت ان قالب تجاری تهیه گردیده است لذا لازم است در ابتدا به ارائه تعریفی از این نوع شرکت بپردازیم :

شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟

بنا بر  ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است  .

همچنین شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دونفر شریک ،پس از طی تشریفات تشکیل می گردد . وهمانند سایر انواع شرکت های تجاری صرف نظر از نوع فعالیت خود تجاری محسوب می گردد.  این نوع شرکت بر خلاف شرکت های سهامی از همه ارگان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بهرمند است تا جایی که نهاد اداره شرکت محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیات مدیره انجام وظیفه می کنند . در این شرکت میزان سرمایه هر شریک بر اساس سهم الشرکه که تعیین می گردد یا به عبارتی حاصل جمع تقویم سهم الشرکه که نقدی و غیر نقدی سرمایه شرکت تلقی می شود ک هر شریک به هر میزان سهم الشرکه که داشته باشد به همان میزان در سرمایه سهم دارد و به همان میزان حقوق و تکلیف و مسئولیت را دارا می باشد .

این نوع شرکت تجاری دارای ویژه گی هایی می باشد که در نوع خود  مزایای ثبت این نوع شرکت و دلیل رواج و محبوبیت آن در میان سایر شرکت ها می باشد:

1- یکی از مهمترین امتیازات شرکت با مسئولیت محدود برای شرکاء نوع مسئولیت آنها در مقابل دیون احتمالی شرکت می باشد . در این نوع شرکت مسئولیت تمامی شرکاء محدود به سرمایه اولیه آورده شده در شرکت می باشد و مسئولیت قانونی متوجه اموال شخصی شرکا نمی باشد.

2- یکی دیگر از مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود این است که در صورت ورشکستگی شرکت ، شرکا الزاما ورشکسته معرفی و اعلام نمی شوند.

3-یکی از دلایل گرایش افراد به ثبت این شرکت مراحل ثبتی آسانتر این نوع شرکت نسبت به سایر شرکت های تجاری مانند شرکت های سهامی و …. می باشد.

4- امکان ثبت شرکت تنها با دو شریک .

5-سرمایه اولیه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود می تواند بسیار اندک اعلام گردد .(میزان سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود به طور مثال در مقایسه با شرکت سهامی خاص و عام بسیار کمتر می باشد)

6- بنا بر ماده ۱۰۹ قانون تجارت در این نوع شرکت ، در صورتی که اعضای آن کمتر از دوازده نفر باشند نهاد کنترل کننده وجود ندارد . مگر انکه تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد در این صورت تشکیل یک هیت نظاره ضروری است.

7-جز در مواردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیت نظاره است مجمع عمومی هم در این شرکت وجود ندارد و شرکا به طور انفرادی مورد مشورت قرار می گیرند.

8- انتخاب بازرس در این شرکت به صورت اختیاری می باشد و چنانچه اشاره شد تایین هیئت نظار مختص شرکت با مسئولیت محدودی است که تعداد اعضای آن 12 نفر و بیشتر باشد.

9-در انتخاب مدیران شرط شراکت الزامی نمی باشد و مدیران می توانند از داخل و یا خارج شرکت انتخاب شوند و مدت انتخاب آنها می تواند محدود و یا نا محدود اعلام گردد.

دلایلی که بر شمردیم برخی از مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود است و دلیل رواج و محبوبیت این نوع شرکت در میان سایر شرکت های تجاری می باشد.

در پایان از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

 

 

ثبت شرکت در ایران