مقایسه ثبت شرکت در ایران و خارج

قوانین ثبت شرکت ها در تمامی کشورهای جهان با توجه به سایر قوانین رایج کشور ،اقتصاد ،شرایط اجتماعی ، روابط بین الملل و سیاست های جاری و……دارای شباهت ها و تفاوت های بسیاری می باشد .
در تمامی کشورها ثبت کردن شرکت تحت قوانین خاص آن کشور انجام می پذیرد و تمامی روابط این شرکت ها از پیش در قوانین تجاری این کشورها ثبت و تایین گردیده است، در این میان قوانین کشورها دارای تفاوت ها و در عین حال شباهت هایی می باشند که با مطالعه در حقوق بین الملل می توان به آنها پی برد. در میان سایر کشورها، قوانین تجاری وضع شده در کشورهای فرانسه،آمریکا ،انگلستان دارای اهمیت بسیاری هستند، چراکه بعضا قوانین دیگر کشورها مانند ؛ ایتالیا ، بلژیک ، هلند ، اسپانیا و…….با توجه و مطالعه این قوانین تدوین گردیده است ،که البته قوانین کشور ما نیز از این قائده مستثنی نیست ،در ادامه این مطلب به بررسی قوانین ثبت شرکت در این کشورها و کشورمان ایران خواهیم پرداخت تا از راه این بررسی شباهت ها و تفاوت های آن را در یابیم:

ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه

در این نظام حقوقی فرانسه تجاری یا غیر تجار ی بودن شراکت به دو اعتبار مشخص می گردد: شکل قالب موسسه و یا هدف موضوع آن:
الف) شرکتها و شراکتهای تجاری بر اساس قالب
1-شرکت تضامنی : که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که ” شرکا همگی تاجر بوده و به طور نا محدود و تضامنی برای پرداخت بدهی های شرکت مسئولیت دارند .
2-شرک مختلط غیرسهامی
3-شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که طبق ماده 1-223 قانن تجارت به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود که این اشخاص فقط به میزان آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک شریک داشته باشد ، شریک واحد خوانده می شود . شریک واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکارا داراست.

 

sabt sherkat dar france

4-شرکت سهامی : شرکتی است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده و به وسیله شرکایی که به اندزه آورده خود در برابر زیانهای وارده مسئول خواهند بود ، تشکیل می شوند . شمار سهامداران نمی تواند از هفت کمتر باشد
5-شرکت ساده شده سهامی (شرکت نسبی) به موجب ماده 1-227 شرکتی که ممکن است به وسیله یک یا چند شخصی تشکیل شود که تنها به نسبت آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شکرت فقط یک سهامدار داشته باشد ، سهامدار واحد خوانده می شود. سهامدار واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا را داراست .

ساختار شرکت ها در انگستان

در حقوق شرکتهای انگلستان ، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص بیان میشود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده درقانون شرکتهای 1985 ، مشارکتها را نیز در بر می گیرد . در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای جدای از مشارکتها به تعریف در می آوردند به موجب بند یک ماده قانون یاد شده؛ شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با (ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت ، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید)
شرکتها را در حقوق انگلیس به چند صورت می توان دسته بندی نمود مهم ترین معیارهای تقسیم بندی عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای با مسئولیت نامحدود ، شرکتهای انتفاعی و شرکتهای غیر انتفاعی ، شرکتهای فهرست شده و فهرست نشده ، شرکتهای با مسئولیت محدود سهام و مسئولیت محدود به ضمانت به پرداخت و ……….. .

 

sabt sherkat dar english

به طور کلی دسته بندی شرکت ها در این کشور با توجه به قوانین عبارتند از:
1- شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام( سهام عام)
2- شرکت عاام دارای مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام .
3- شرکت خاص دارای با مسئولیت محدود به سهام ( سهامی خاص)
4- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت بدون دارا بودن سهام ( شرکت خاص با مسئولیت محدود)
5- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام ( شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
6-شرکت با مسئولیت نا محدود دارای سهام ( شرکت سهامی دارای مسئولیت نا محدود)

ساختار شرکت ها در امریکا

قوانین ثبت کردن شرکت در آمریکا بر اطلاع سهام داران از اوضاع شرکت تاکید فراوانی دارد و الزام افراد به ثبت شرکت سهامی و احراز شخصیت حقوقی و نیز کنترل اداری در تاسیس شرکت ها نیز در جهت دستیابی به این هدف اصلی است. چراکه آمریکاییان اعتقاد دارند ؛ سهامداری که وضع شرکت مطلع است شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. بنا براین در قوانین این کشور سهامداران از آزادی بسیاری برای اداره شرکت بهره مند هستند .قوانین ثبت شرکت نیز در این کشور تابع قانون فدرال ایالات متحده امریکا است.
ثبت شرکت در امریکا در چهار قالب انجام می پذیرد که عبارتند از:
1-شرکت با مسئولیت محدود
یک شرکت با مسئولیت محدود در آمریکا یک شرکت مختلط با ماهیت تجاری است که به شخص یا اشخاص این اجازه را می دهد که تجارت خود را بدون در خطر قرار دادن سرمایه انجام دهد.این امر در این کشور از طریق محدود کردن مسوولیت ها و تعاریف اساسنامه شرکت امکان پذیر شده است.

 

company registration of emerica

 

این شرکت مناسب ترین گزینه برای متقاضیانی است که مقیم آمریکا نبوده و خواستار ادامه فعالیت اقتصادی خود در این کشور هستند می باشد.
2-شرکت انحصاری
یک شرکت انحصاری،قالبی است که یک شخص بدون همکاری و تفاهم با شخص و یا شرکت دیگری به صورت فردی و انحصاری تجارتی را برپا می کند. مالیات در این مقوله تماماَ به عهده شخص صاحب شرکت می باشد.هر گونه بدهی و دیگر مسوولیت ها نیز همگی بر رروی دوش صاحب اصلی شرکت می باشد.
3-شرکت مشارکتی
این نوع شرکت در دو نوع عمومی و محدود قابل ثبت می باشد.یک شرکت مشارکتی زمانی تشکیل می شود که حداقل 2 نفر و یا بیشتر در کنار هم شروع یک داد و ستد و یا تجارت را رقم بزنند.حتی تفاهم و توافق شفاهی فی مابین طرفین کافیست،گرچه یک توافق نامه کتبی توصیه می گردد.هر شریک به اندازه سود سهم خود پرداخت مالیات خود را بر عهده دارد.
4-شرکت مشارکت محدود
این قالب نیز بسیار شبیه به شرکت مشارکت عمومی است.با این حال شرکا در این قالب مسوول بدهی های شرکت نخواهند بود.فقط در صورت احتمال وجود خطر برای سرمایه متعهد به حفظ و اقدامات لازم خواهند بود.اگر شرکا در بحث مدیریت وارد گردند مصونیت تعهدات را از دست خواهند داد .پرداخت مالیات بر اساس روال درآمد شرکت می باشد.این نوع شرکت محدود به دارا بودن حداکثر35 عضو می باشد.
5-شرکت سهامی
سرمایه در شرکت سهامی ،به قطعات کوچکی به نام سهام تقسیم شده است. و داراندگان آن سهامدار نامیده می شوند.این شرکت دارای قابلیت مصونیت مالیاتی برای سهامداران می باشد و این شرکت است که مالیات را پرداخت می نماید. شرکت از روی سود حاصل از فروش ،پرداخت مالیات را انجام می دهد.کنترل شرکت سهامی با هیات رییسه می باشد.تعداد سهامداران حداکثر 75 نفر می باشد.

ساختار ثبت شرکت در ایران

نخستین قانون تجاری در ایران که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.
طبق قانون 591 قانون تجارت (اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی دارند که اقامتگاه ان ها در ان مملکت است)
طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر 7 قسم است : 1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

sabt sherkat dar iran

مشخصات و ویژگی های این قالب ها در ادامه بطور مختصر شرح داده شده است توجه داشته باشید که افراد می توانند با توجه به موضوع فعالیت شرکت و روابط شرکا، میزان سرمایه و بسیاری از دیگر عوامل، قالب مطلوب خود را انتخاب نمایند و در این قالب شرکت را به ثبت برسانند.
1-شرکت سهامی عام
حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
2-شرکت سهامی خاص
حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر است.حداقل سرمایه صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
3-شرکت با مسئولیت محدود
حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.
4-شرکت تضامنی:
در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
5-شرکت نسبی
حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.
6-شرکت مختلط سهامی
در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.
7-شرکت مختلط غیر سهامی
در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.
8-شرکت تعاونی
حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.
در پایان امیدواریم مطلب فوق اطلاعات ثبتی مفیدی در اختیار شما عزیزان قرار گذاشته باشد.

ثبت شرکت در ایران