مهلت اعتراض به ثبت برند

در مطالب پیشین به بحث و بررسی در رابطه با ماهیت برند و مزایای ثبت آن پرداختیم ،برند در واقع ارزش گذاری معنوی بر روی کالا یا خدمات می باشد. با ثبت برند حقوق ناشی از این علامت یا نام ثبت شده برای صاحب آن محفوظ خواهد گردید و در مقابل سو استفاده های احتمالی مورد حمایت های قانونی قرار خواهد گرفت .
مرجع مربوط به ثبت برند اداره مالکیت های معنوی می باشد ،که با رعایت یکسری قوانین که مهمترین آن عدم تکرار و تقلید در نام یا علامت می باشد ،قابل ثبت بودن یا نبودن برند را اعلام خواهد نمود در صورت موافقت با ثبت برند یا علامت تجاری پس از طی مراحل ثبتی یک آگهی در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصو صیات خود علامت و کالا یا کا لاها یی که علامت در مورد انها بکار خواهد رفت خواهد بود تا در صورتی که شخص یا اشخاصی اعتراضی بر ثبت این علامت یا برند دارند اعلام نمایند .
در خواست ابطال علامت جز حقوق تجارتی است، این بدین معناست که در صورت مشاهده سوء استفاده یا تقلب مالکین برند یا علامت تجاری می توانند اعلام شکایت نمایند و رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و ایین نامه ی اجرایی ان طبق ماد 59 در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی می باشد .
طبق ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات افراد ذیل می توانند نسبت به برند یا علامت تجاری ثبت شده اعتراض نمایند:
1-افرادی که علامت را علامت تجاری (برند ) خود می دانند
2-افرادی که علامت با علامت انها شبهات زیادی بهم داردکه مصرف کننده را به اشتباه می اندازد
اعتراض به ثبت علائم نیز ممکن است در دو مرحله به عمل آید :
الف ) اعتراض قبل از ثبت علامت
در صورتی که در فاصله تقاضای ثبت و قبل از ثبت آن که قاعدتاَ باید معترض پس از آگهی تقاضا در روزنامه از آن مطلع شده باشد، نسبت به علامتی که تقاضای ثبت شده است ادعایی مطرح باشد در این صورت باید به شرح ذیل اقدام شود :
معترض باید اعتراض خود را به همراه اسناد و مدارک مورد استناد خود کتباَ به شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات تسلیم کند. در صورتی که معترض نسبت به علامت مورد تقاضا ادعایی داشته باشد بدون اینکه آن علامت به نام او به ثبت رسیده باشد، در صورتی اعتراض او پذیرفته می شود که همراه اعتراض تقاضای ثبت علامت نیز داده شود.
شعبه ثبت علائم تجاری تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض باید آن را به اقامتگاه متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی ثبت ممکن است یکی از دو اقدام ذیل را به عمل آورد:
1- تقاضای خود را کتباَ مسترد دارد ؛ در این صورت اگر علامت قبلاَ به نام معترض به ثبت نرسیده باشد، به نام او ثبت خواهد شد.
2-متقاضی ثبت اعلام انصراف نمی کند ؛ در این صورت معترض مکلف است:
– ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت ، در دادگاه اقامه دعوی کند.
– در صورتی که معترض برای تهیه اسناد و مدارک مورد لزوم بعد از شکایت نیاز به مهلتی داشته باشد دادگاه مهلتی که از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد به او خواهد داد و در این صورت او باید ظرف مدت معینه اسناد مربوطه را به دادگاه ارائه دهد. در صورت عدم شکایت و یا عدم تعقیب دعوی در مهلت های مقرر در بند اول و دوم مذکور در فوق، متقاضی می تواند با اخذ گواهی از دفتر دادگاه دایر بر عدم تقدیم دادخواست یا عدم تعقیب دعوی، به شعبه ثبت علائم مراجعه و شعبه مذکور علامت را به نام متقاضی به ثبت خواهد رسانید و هزینه های پرداختی از طرف معترض نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ب ) اعتراض بعد از ثبت علامت
آنچه در قسمت قبلی گفته شد در صورتی است که علامت به نام کسی هنوز به ثبت نرسیده باشد. ولی در صورتی که علامت تجاری به نام کسی به ثبت رسیده باشد در این صورت آیا کسانی که نسبت به این علامت ادعایی داشته باشند می توانند اعتراض کنند ؟
در مواد 18 الی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین در مواد 61 الی 62 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مقررات مربوط به این اعتراض به شرح ذیل پیش بینی شده است :
1-مهلت اعتراض
مهلت اعتراض در بعضی موارد سه سال و در موارد دیگر به صورت نامحدود به شرح ذیل تعیین شده است :
الف ) مهلت سه ساله . معترض می تواند ظرف سه سال از تاریخ ثبت علامت به نام دیگری مستقیماَ به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست بدهد. ( برخلاف موردی که علامت هنوز ثبت نشده و معترض باید بدواَ به شعبه علائم مراجعه کند ).
ب) مهلت نامحدود
مهلت سه ساله برای اعتراض در صورتی است که معترض علیه در حین ثبت از استعمال مستمر علامت خود به وسیله معترض، یا کسی که علامت را به معترض انتقال داده آگاه نبوده است در غیر این صورت ، مهلت محدود به سه سال نیست بلکه معترض همیشه می تواند به ثبت علامت خود اعتراض کند.
علت این امر این است که در مورد اول ( مهلت سه ساله ) معترض علیه، سوء نیت نداشته و بدون اطلاع علامت را به نام خود به ثبت داده و بعد از سه سال علامت به نام او جا افتاده و در صورت اجازه اعتراض در حقیقت قانونگذار به معترض اجازه استفاده ناروا از علامتی که به نام دیگری جا افتاده و شناخته شده است را داده و یک چنین امتیازی منصفانه نیست.
در حالی که در صورت دوم، یعنی در صورت آگاهی معترض علیه از تعلق علامت به دیگری، در حقیقت مرتکب یک نوع سوء نیت شده و به این دلیل قانون او را مقصر دانسته و مهلتی برای اعتراض قائل نشده و در حقیقت ابتدای مهلت از زمان آگاهی معترض از استفاده دیگری از علامت او شروع خواهد شد.
2-آگاهی معارض از استعمال علامت خود به وسیله دیگری
در صورتی که معترض علیه ثابت کند، معترض قبل از تقاضای ثبت علامت به وسیله معترض علیه ، از استعمال مستمر وی از علامت مورد نظر آگاهی داشته و مع ذلک هیچ گونه اعتراضی به عمل نیاورده است، در این صورت دادگاه به اعتراض ثبت از طرف معترض ترتیب اثر نخواهد داد و علامت به نام معترض علیه به ثبت خواهد رسید.
علت این امر این است که مقنن از حقوق کسی که قبل از تقاضای ثبت دارای سابقه بیشتری برای استفاده از علامت است حمایت نمی کند مشروط بر اینکه موجب فریب و تضییع حقوق دیگری نشود.
در صورتی که صاحب علامت با علم و اطلاع از استفاده دیگری اعتراض نمی کند این دلیل بر اعراض وی از حق خود و در حقیقت یک نوع اجازه ضمنی برای استفاده دیگری است، در این صورت شخص نمی تواند بعد از اینکه علامت به وسیله دیگری معروف و موجب شهرت کالای وی گردید به بهانه سبق استعمال از شهرت و کوشش و ابتکار دیگری سواستفاده کند.
تبصره – کسانی که در خارج از ایران دارای موسسات صنعتی، تجاری یا کشاورزی هستند، علاوه بر شرایط مقرر در فوق، می توانند با احراز شرایط ذیل از حمایت قانون ایران نسبت به علائم تجاری خود بهره مند گردند:
1-علائم خود را طبق مقررات قانون ایران، در ایران به ثبت رسانیده باشد.
2-کشور متبوع آنان از علائم تجاری ایران نیز حمایت کند.
چگونگی اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ثبت
چنانچه اشاره گردید اداره پیش از آنکه درخواست متقاضیان ثبت برند را قبول نماید موظف است که علامت یا برند پیشنهادی آنان را بررسی نماید که ثبت آن منع قانونی نداشته باشد. به طور مثال جزء علامت های ممنوعه نباشد و یا توسط شخص دیگری در گذشته به ثبت نرسیده باشد و یا شبیه آن نباشد و ….. ،در صورتی که واجد شرایط قاونی نباشد از سوی این اداره به ثبت نخواهد رسید . برای چنین مواردی ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات چنین مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند.حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

ثبت شرکت در ایران