مواد مندرج در اساسنامه شرکت سهامی چیست

یکی از مهمترین گامهای ثبت شرکت تهیه و تنظیم اساسنامه می باشد که بیانگر خصوصیات و اهداف اصلی از تاسیس شرکت را مشخص می نماید.

اساسنامه شرکت واقع همان سندی است که به شرکت اعتبار خواهد بخشید و محدوده اختیارات و وظایف هر یک از اعضاء شرکت را مشخص خواهد نمود ، همچنین این سند بیان گر اهداف اصلی شرکت و خط مشی می باشد و به معرفی مواردی همچون :اعضای هئیت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران ونحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفا نموده و یا محجور و معزول شده اند می پردازد. در واقع می توان چنین برداشت نمود که اساسنامه برای اشخاص حقوقی مانند شناسنامه برای افراد حقیقی می باشدو معرف هویت و اعتبار آنهاست.

در میان شرکت های تجاری شرکت های سهامی عام و خاص لزوما می بایست دارای اساسنامه باشند و بنا بر ماده 8 لایه مصوب ۲۴/۱۲/۴۸ اساسنامه می بایست حاوی اطلاعات ذیل باشد:

1-نام شرکت

2-موضوع شرکت بطور صریح و روشن

3-مدت شرکت(محدود یا نا محدود)

4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.

5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن.

6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.

7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.

8-نحوه ی انتقال سهام با نام

9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.

10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها

11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه

12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع

13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها

14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.

15-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

16-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.

17-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها

18-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.

19-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.

20-چگونگی تغییر اساسنامه.

 

 

ثبت شرکت در ایران