موارد ممنوعیت انتقال سهام

سهام در قانون تجارت به سرمایه اولیه در شرکت های سهامی اطلاق می گردد که به قسمت های کوچک با ارزش یکسان تقسیم می گردد و دارندگان آنها سهام دار نامیده می شوند این سهام داران تنها به میزان سهام خود در شرکت دارای مسئولیت می باشند به عبارتی این سهام قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت  تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد. تمامی سهامداران در شركت سهامي از حقوق مساوی برخوردارند این حقوق به معنای میزان مشارکت و تعهدات و منافع سهامداران در شرکت می باشد.

البته جهت استفاده از اين حقوق سهامداران  می بایست مبلغ اسمي سهمي را كه پذيره نويسي نموده در مهلت قانونی پرداخت نمايد و قانونا صاحب سهام باشند.

بنابراین در تعریف شرکت های سهامی می توان چنین اشاره نمود که این مجموعه ها شرکتهایی هستند که سرمایه  انها به سهام تقسیم شده است .هر سهامدار به میزان سهامی که دارد دارای  مسئولیت و تعهد می باشد.

تعاریفی از ماهیت سهام در قانون تجارت ارائه گردید، سهام دارای انواع متفاوتی می باشد که عبارتند از:

1-سهم با نام: سهمي است كه بر مالكيت شخص معيني دلالت مي كند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شركت درج مي گردد .

2-سهم بی نام : سهمي است كه نام دارنده در آن درج نمی شود  و به صورت سند در وجه حامل تنظيم دارنده آن مالك شناخته مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. اين سهم به راحتي قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالكيت با قبض واقباض تحقق مي يابد.

3-سهام ممتازه : يكي از اصول اساسي شركتهاي سهامي تساوي حقوق سهامداران است . مگر در دو مورد اول آنكه شركت با مشكلات مالي مواجه باشد و نتواند به آساني به منابع مالي دسترسي يابد. در اين صورت ناچار خواهد بود امتيازات بيشتري به سهامداران جديد قائل شود و دوم اينكه در هنگام افزايش سرمايه شركت شركت از ذخاير مالي خود براي اين منظور استفاده نمايد.

موارد ممنوعیت در انتقال سهام:

بنا بر قانون تجارت هر سهام دار مجاز است تا  سهام خود را آزادانه منتقل نماید. به عبارتی ماهیت سهم در قانون قابل انتقال به غیر می باشد .

چنانچه ماده ۲۴ لایحه قانونی چنین اشاره می نماید که ورقه سهم، سند قابل معامله است، منظور انتقال حقی است که سهام دار به خاطر وجود سهم در شرکت دارد.

به طور کلی انتقال سهام کار تشریفات و پیچیدگی خاصی ندارد و تنها با تنظیم یک سند ساده امکان پذیر می باشد .

بنا بر ماده ماده 39 لایحه قانونی : هرگاه  سهم بی نام باشد، صرف تصرف آن توسط منتقل الیه کافی است.

ماده 40 لایحه قانونی : از زمانی که دفتر ثبت شرکت توسط انتقال گیرنده امضا می شود، انتقال انجام شده محسوب می شود.

البته توجه داشته باشید که انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده و دفاتر قانونی به امضای انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی برسد.

البته با وجود اینکه انتقال سهم قانونا مجاز می باشد این امر در مواردی غیر قانونی و یا مشروط اعلام شده است که این موارد عبارتند از:

1-سهام سهام داران، قابل انتقال به شرکت نیست.

2-سهامی که مدیران به عنوان وثیقه به صندوق شرکت می سپارند، زمانی آزاد می شود که حساب های شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده و مدیران مفاصا حساب دریافت کنند.

3-در برخی از موارد نیز در اساسنامه شرکت های سهامی اجازه انتقال سهام مشروط به موافقت هیئت مدیره و مجمع عمومی تایین گردیده است . و انتقال سهام مگر با موافقت این نهاد ها مجاز نمی باشد .لکن با توجه به این قانون کلی که سهام قانونا قابل انتقال می باشد در چنین شرایطی که  هیئت مدیره اجازه ورود سهام دار جدید را به شرکت نمی دهد ،می بایست شرایطی فراهم نماید که سهام شخص انتقال دهنده با قیمت مورد تایید منتقل الیه که با آن راضی به خرید سهام بوده است به سهام دار مورد تایید هیئت مدیره انتقال یابد و غیر از این صورت متقاضی می تواند در دادگاه طرح دعوی کرده و شرکت را به قبول انتقال ملزم کند.

 

ثبت شرکت در ایران