نحوه انتقال مالکیت علامت تجاری

برندها و علامت های تجاری به عنوان يك تصویر یا طرح بخصوص  كه اجناس و خدمات اشخاص  حقیقی یا حقوقی را معرفی می نماید و آن را  از سایر کالاها متمايز می نماید امروزه در جوامع دارای اهمیت بسیاری می باشند و به عبارتی بخشی از دارایی افراد به شمار می روند و می توانند دارای ارزش بسیار زیاد مالی باشد بطوری که در دنیا برای برخی از علامات تجاری و برند ها به سختی می توان قیمت تایین نمود .

ثبت برند و علامت تجاری برای اشخاص حقوقی و حقیقی، حقوقی انحصاری ایجاد خواهد کرد که  استفاده از علامت بدون اجازه آنان را  ممنوع می نماید، حال باید دید که که علامات تجاری و یا برند ها به عنوان بخشی از اموال افراد قابل انتقال می باشد؟ این مطلب با هدف بررسی چگونگی این امر تهیه گردیده است:

بنا بر   ( ماده 12) قانون تجارت علامت تجاری قابل نقل و انتقال می باشد لکن انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

بنا براین قانون نقل و انتقال و یا به عبارتی خرید و فروش علامت تجاری به عنوان یک امتیاز به شرط رعایت قوانین امکان پذیر می باشد.(حتی اگر صاحب علامت فوت نماید علامت به ورثه منتقل می شود  به این دلیل که جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می‌گردد)

 نقل و انتقال برند تجاری به یکی از دو روش زیر انجام می‌گردد:

1-  نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت جبری (غیر ارادی)

نقل و انتقال برند یا واگذاری علامت تجاری به صورت جبری یا قهری به عنوان مثال  در شرایطی اتفاق می‌افتد که مالک اصلی علامت تجاری ثبت شده فوت کرده باشد. در این حالت وراث می‌توانند با ارائه اصل گواهی ثبت علامت و گواهی انحصار وراثت درخواست نقل و انتقل برند و واگذاری آن را به مالک جدید داشته باشد.

2-نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت قراردادی (اختیاری)

منظور از نقل و انتقال علامت تجاری و برند به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می‌شود. در این وضعیت مالک فعلی علامت تجاری می‌تواند به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیاز علامت تجاری خود را برای همیشه و یا مدت مشخصی به شخضی دیگر منتقل کند. این نقل و انتقال زمانی معتبر می‌باشد که اجازه‌نامه مربوط به آن در ایران به ثبت رسیده باشد. مالک جدید نیز بعد از طی مراحل مربوط به انتقال آرم تجاری می‌تواند از منافع آن برخوردار گردد

بر اساس ماده 138 مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.

تبصره-چنانچه رد طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.

جهت  انتقال برند از طریق قانونی، لازم است موارد زیر در اظهارنامه قید گردد:

1-شماره ثبت علامت در ایران

2-نام اقامتگاه و تابعیت مالک جدید

3-نام و نشانی مالک در ایران مدارک قانونی انتقال که همان سند انتقال می باشد

4-وکالتنامه در صورتی که وکیل، امرانتقال برند را انجام دهد

5-در صورتی که انتقال برند در خارج به ثبت رسیده باشد، برای اینکه در ایران قانونی باشد، رونوشت تأیید شده اداره ثبت علائم تجاری خارجی کافی می باشد

 مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال برند

1-صلح نامه تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل وانتقال برند

2-گواهی انحصاروراثت جهت نقل وانتقال قهری

3-شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه جهت نقل وانتقال برند

4-مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالک جدید برند

5-مدارک شناسایی مالک جدید برند

6-کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی رسمی، روزنامه آگهی تقاضا و گواهینامه ثبت برند

 مراحل انتقال مالکیت برند به شرح زیر است

1-مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح علامت تجاری

2-استعلام دفتر خانه از ادراه مالکیت صنعتی برای تأیید سابقه ثبت علامت تجاری مورد نظر

3-امضای سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین

4-درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران