نحوه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

یکی از رایج ترین قالب های ثبت شرکت که در قوانین تجارت ایران قابل ثبت می باشد، شرکت های سهامی هستند. سرمایه در این شرکت ها به قطعات کوچکی به نام سهام تقسیم شده است. شرکت سهامی از نظر چگونگی تأمین سرمایه به دو دسته شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شود. در این نوع شرکت ها هر یک از شرکاء به میزان سهامشان در شرکت مسئولیت دارند. به عبارتی میزان سهام در شرکت های سهامی تعیین کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهام می باشد.
سهام که به عبارتی همان قطعات کوچک سرمایه در شرکت های سهامی است خود بر دو نوع است: سهام با نام و سهام بی نام. در ادامه جهت آشنایی شما عزیزان تعاریفی از این دو مفهوم و تفاوت های آنها ارائه می نماییم :
سهام بی نام : در واقع ورقه و یا سند تجاری عامی است که در آن نامی از صاحب یا دارنده آن برده نشده است و دارنده این سند صاحب آن محسوب می گردد، مگر اینکه خلاف این امر به اثبات برسد.
سهام با نام: این نوع سهام سندی است که در آن به نام دارنده آن اشاره گردیده است و صاحب آن کاملا مشخص است.

قوانین تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

با توجه به تغییراتی که در شرکت های سهامی ایجاد می گردد، ممکن است در این نوع شرکت به هر دلیل تصمیماتی مبنی بر تبدیل سهام به با نام یا بی نام اتخاذ گردد. این تصمیم گیری و تغییر، بنا بر ماده (43 لایحه قانون تجارت بند 9 ماده 8) در شرکت های سهامی بشرط پیش بینی در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت قابل اجرا می باشد.

تبدیل سهام با نام به بی نام

در صورتی که یک شرکت سهامی تصمیم داشته باشد که سهام با نام خود را به سهام بی نام تغییر دهد می بایست نسبت به اطلاع رسانی به سهامداران اقدام نماید. برای این کار می بایست سه نوبت آگهی به فاصله پنج روز در روزنامه کثیر الانتشاری که تغییرات شرکت در آن اعلام می گردد، منتشر شود. در این آگهی به سهامداران اعلامی می گردد که برای تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه نمایند و تصریح می گردد در صورت عدم مراجعه و ابطال فرصت اعلام شده در آگهی، کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. مهلت این آگهی از نوبت اول آن حداقل شش ماه می باشد. سهامی که صاحبین آن برای تبدیل آن در مدت مذکور مراجعه ننمایند باطل محسوب شده و برابر تعداد آن، سهام بانام صادر و به وسیله شرکت در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی مربوط به این حراج تنها یک بار پس از انقضای مدت شش ماهه آگهی های اول در روزنامه رسمی مذکور انتشار می یابد فاصله بین آگهی حراج و آگهی تبدیا سهام حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.

طبق (ماده 40) در خصوص سهم با نام هر گونه انتقالی بدون مراعات نمودن شرایط مذکور حاصل شود، از دید شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام

نوع دیگری از تبدیل سهام در شرکت های سهامی تبدیل سهام بی نام به سهام با نام می باشد. چنانچه اشاره گردید چنین تغییری در صورت پیش بینی در اساسنامه و یا با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت امکان پذیر است. با اتخاذ این تصمیم می بایست مراتب در روزنامه کثیر انتشاری که تغییرات شرکت در آن به اطلاع عموم می رسد در سه نوبت و به فاصله پنج روز منتشر گردد. در این آگهی اعلام می گردد که سهامداران از تاریخ اولین آگهی شش ماه فرصت خواهد داشت تا برای تبدیل سهام خود اقدام نمایند و در غیر اینصورت کلیه سهام بی نام شرکت باطل و به تعداد آنها سهام با نام صادر و از طریق بورس اوراق بهادر و یا از طریق حراج به فروش می رسد.

روش اجرایی انتقال سهام

انتقال سهام بی نام به صورت قبض (تسلط) و اقباض (قبض دادن مال) است که در سهم بی نام بکار گرفته می شود، در حالی که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.
انتقال سهام با نام لازم است در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او می بایست انتقال در دفتر مذکور را تأیید و امضا نماید. در صورتی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نگردد، درج کامل آدرس انتقال گیرند نیز لازم است چرا که مسئول پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده است.
در پایان از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم.

ثبت شرکت در ایران