نحوه محاسبه مالیات شرکت های تجاری

بخشی از هزینه های عمومی جوامع که در جهت رفاه عمومی از آن استفاده می شود از طریق دریافت بخشی از درآمد و یا ثروت افراد حقیقی و یا حقوقی تامین می گردد که در اصطلاح مالیات نامیده می شود . مالیات دریافت شده صرف هزینه هایی مانند مخارج عمومي و حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشور می شود و قانونا توسط دولت وصول می گردد . همانگونه که اشاره شد مالیات از بخشی از درآمد افراد حقیقی و حقوقی تامین می گردد، این مطلب با هدف بررسی نحوه محاسبه مالیات افراد حقوقی تهیه گردیده است؛

در ابتدا اشاره ایی به تعریف ماهیت افراد حقوقی خواهیم داشت ؛کلیه شرکت ها ، موسسات ، شعب شرکت های خارجی و مانند انها که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و یا  تشکیلات  قانونی احراز هویت شده است و به لحاظ قانونی ثبت می شود مانند شرکت ها دولتی وازتخانه ها ، نهاد های عمومی و.. که بر اساس قانون و یا مصوبه ،   فعالیت میکنند یا فعالیت انها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد .مانند اتحادیه ها ، مجامع صنفی ، انجمن های حرفهای ، احزاب و…. اشخاص حقوقی نامیده می شوند.

نحوه احتساب مالیات در رابطه با اشخاص حقیقی بدین نحو است که جمع درآمد آنها که در اثر فعالیت های اقتصادی (چه داخل ایران و چه خارج از ایران) حاصل می شود پس از کسر زیان ها و معافیت های مقرر احتمالی مشمول بیست و پنج درصد مالیات خواهد بود.(برخی از موارد طبق قانون دارای نرخ جداگانه ایی می باشد)

ضمنا در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایران یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل بازگشت داده خواهد شد .

در رابطه با احتساب مالیات اشخاص حقوقی جهت همکاری با دولت دارای وظایف قانونی می باشند که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود:

1- ارائه اظهارنامه ی مالیاتی ؛ماده 110 قانون افراد حقوقی را ملزم نموده است تا ظرف حداکثر چهار ماه پس از سال مالیاتی تا اظهار نامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و میزان سهم لشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک یک از آنها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . بعد از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

الف )محل ارایه اظهار نامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است

ب)حکم این ماده در مورد  کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

2- پلمپ دفاتر اداری ؛اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید نسبت به پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

3- پرداخت حق تمبر؛ اشخاص حقوقی می بایست نهایتا طی دوماه پس از ثبت قانونی شرکت ، مالیات دو در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند . ضمناً در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکت نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند.

4- ارایه ی لیست حقوق بگیران اشخاص حقوقی ؛ شرکت ها موظفند لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می نمایند را با مشخص نمودن میزان حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت ارائه نمایند و مالیاتی که طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت نمایند.

توجه داشته باشید که رسیدگی و بررسی مالیات اشخاص حقوقی دارای دو روش می باشد که عبارتند از:

الف)رسیدگی از طریق دفاتر ؛این نوع رسیدگی در زمانی انجام می پذیرد که افراد حقوقی در زمان تایین شده مدارکی مانند ؛ اظهار نامه ، ترازنامه، صورت سود و زیان ، ارائه ی دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و سایر  اسناد و مدارک را ارائه نموده و درآمد مجموعه خود را اعلام نمایند، رسیدگی به مالیات آنها از طریق بررسی دفاتر صورت خواهد گرفت.

ب) رسیدگی از طریق علی الراس؛ در شرایطی که افراد حقوقی در موعد تایین شده اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی ننمایند مالیات آنان از طریق الراس بررسی خواهد شد و یا به اصطلاح علی الراس خواهند شد .

 

ثبت شرکت در ایران