واگذاری شرکت بعد از ثبت شرکت

شرکت در قوانین تجاری ایران چنین تعریف شده است؛ شرکت یک نهاد قانونی با فعالیت های متفاوت اعمم از تجاری و بازرگانی است که بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دو ، به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود تشکیل می گردد. از این تعریف می توان اهداف اصلی افراد را از ثبت شرکت دریافت، یکی از سوالی که معمولا پس از ثبت کردن شرکت به ذهن افراد متبادر می گردد،این است که آیا امکان واگذاری شرکت پس از ثبت آن وجود خواهد داشت و چگونه؟ در ادامه این مطلب به ارائه پاسخ این سوال خواهیم پرداخت:
واگذاری یا نقل و انتقال سهام شرکت بنابر دلایل متعددی اتفاق میافتد ،دلایلی مانند :
-خروج یک شریک از شرکت و واگذاری نقل و انتقال سهام خود سایر سهامداران و یا شرکا شرکت
-خروج یک شریک از شرکت و واگذاری نقل و انتقال سهام خود به شخص جدیدی که وارد شرکت می شود.
-خروج یک یا چند شخص و واگذاری نقل و انتقال سهام خود به سهامداران جدید و سهامداران قبلی شرکت

company register

-خروج کلیه سهامداران یا شرکا شرکت و واگذاری نقل و انتقال سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در این حالت در واقع واگذاری امتیاز شرکت به اشخاص جدید می باشد (فروش شرکت و اعطای امتیاز آن)
قوانین برای انجام این عمل ممکن است در قالب های تجاری مختلف متفاوت باشد بنابراین در ادامه شرایط واگذاری شرکت در دو قالب رایج با مسئولیت محدود و سهامی را بررسی خواهیم نمود:

نحوه واگذاری سهام در شرکت با مسئولیت محدود

واگذاری سهم الشرکه اول به صورتجلسه که در قالب مجمع عمومی فوق العاده تنظیم می گردد .بعد از ان به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کرده و در دفتر خانه دو نامه جهت استعلام و معرفی تنظیم می شود . نامه اول به ادراه ثبت شرکت ها جهت اطلاع و تایید اخرین وضعیت شرکت و لیست اخرین شرکا و میزان سهم انها . نامه دوم جهت انجام نقل انتقال به ادراه دارایی صادر می گردد . بعد از اخذ دو نامه با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی صلح نامه ای بین فروشندگا ن و خریداران سهم که تنظیم گردید و به تایید نماینده رسمی دولت یعنی دفتر خانه اسناد رسمی می رسد. پس از انجام این مراحل نسخه صورتجلسه امضا شده وبه همراه صلح نامه تنظیم شده جهت تأیید و ثبت تغییرات به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.

نحوه واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص

انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص با توجه به نوع سهام که بی نام باشد و یا با نام متفاوت است:
اگر سهام شرکت با نام باشد پس از تنظیم صورتجلسه نقل وانتقال سهام فروشندگان و خریداران باید در ادراه دارایی پس از مفاصا حساب ومالیات و با تاییدیه دارایی که جهت انتقال اخد می شود بعد از برگه واگذاری انتقال سهام دارایی را جهت انتقال اخذ می کنند.
سهام بی نام نیز مانند انتقال سهام های بانام است هم واگذارکننده و هم گیرند مشمول قانون پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام هستند سپس برگه نقل و انتقال سهام دارایی را به همراه صورتجلسه امضا و ممهور شده جهت تأیید و ثبت نقل و انتقال به ادره مربوطه ارسال می نمایند.

تفاوت واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام

سهام داران شرکت های عام در حوزه انتقال سهام تام اختیار هستند و نیازی به کسب اجازه از هیئت مدیره و یا مجامع عمومی ندارد . و شرکت های سهامی خاص نیز هم همین اختیار تام وجود دارد ولی چون تعداد شرکا در شرکتهای سهامی خاص نسبت به سهامی عام خیلی کمتر است؛ شرکا می توانند نسبت به ورود و خروج سهامداران حساسیت بیشتری نشان دهند و با قید یک سری بند و تبصره در اساسنامه، واگذاری سهام را محدود نمایند.

ثبت شرکت در ایران