چه کسانی می توانند ثبت شرکت انجام دهند

در ابتدا لازم است اشاره گردد که جهت ثبت و تاسیس یک شرکت چند شرکت اصلی وجود دارد که این شروط عبارتند از:
قصد و رضای شرکاء: چون تشکیل شرکت تجاری امری اختیاری است به همین دلیل تمامی شرکاء باید قصد و رضایت برای ورود در شرکت داشته باشند.بنابراین اگر کسی در عقد قرارداد مکره بوده و یا اشتباه کرده باشد و رضایت و یا قصد ورود در این شرکت را نداشته باشد این عقد باطل است.
مشروعیت موضوع فعالیت شرکت: موضوعی که شرکت جهت فعالیت در آن ثبت می گردد و اهداف اصلی و هدف گیری های شرکت می بایست مشروع و هم عقلایی باشد.
اهلیت شرکاء: تشخیص اهلیت شرکاء برای تاسیس شرکت لازم می باشد بدین معنا که افرادی که از نظر قانون صغیر و یا مجنون شناخته می شوند نمی توانند شرکت تاسیس نمایند مگر با ولی یا قیم ،در غیر این صورت شراکت باطل است.
مطلبی که در پیش رو دارید با هدف بررسی شرایط افرادیی که می توانند شرکت ثبت نمایند تهیه گردیده است ،چراکه قوانین ایران اصل شراکت را جهت ثبت شرکت الزامی می داند، این بدین معناست که در ایران مانند برخی دیگر از کشورها یک شخص به تنهایی نمیتواند اقدام به ثبت کردن شرکت نماید و تعداد شرکاء در شرکت های:
– سهامی خاص حداقل 3 نفر
– سهامی عام حداقل 5 نفر
– با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر
-تضامنی حداقل 2 نفر
– شرکت تعاونی تولید و مصرف در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های تعاونی حداقل 7 نفر.
– شرکت نسبی حداقل 2 نفر
می باشد.
حال باید دید بنا بر قوانین ایران چه کسانی می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند:
-به موجب قوانین ایران ، کسانی که می توانند در ایران ثبت انواع شرکت را انجام دهند به قرار ذیل می باشند:
-هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از ایرانی یا خارجی) می تواند به ثبت کردن شرکت اقدام نماید.
-اشخاص خارجی می توانند در ایران به صورت مالکیت 100درصد و بدون شریک ایرانی شرکت ثبت نمایند.
-چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی،شرکتی مستقل ثبت نمایند.
توجه داشته باشید که افراد به دلیل داشتن سوء سابقه از ثبت شرکت منع نمی گردند ،چنین افرادی تنها نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
از مطالعه در مطلب فوق در می یابیم که جهت ثبت شرکت در ایران با توجه نوع قالب تجاری حضور حداقل دو شریک لازم است که این افراد می توانند ،حقیقی یا حقوقی ،ایرانی و یا خارجی باشند ،افراد جهت ثبت شرکت نباید صغیر ،مهجور باشند که در این شرایط اداره امور به عهده وکیل آنان خواهد بود و افرادی که سوء سابقه دارند می توانند شرکت ثبت نمایند لکن تصدی پست هایی مانند مدیر عامل و هیئت مدیره و بازرس برای آنها امکان پذیر نمی باشد.

ثبت شرکت در ایران