کاهش سرمایه شرکت پس از ثبت

در طول زندگی شرکت، ممکن است اتفاقاتی بیفتد که در وضعیت او موثر واقع شوند. از جمله این اتفاقات عبارت است از : تغییر سرمایه

تغییر سرمایه شرکت در طول حیات آن ممکن است به سمت افزایش یا کاهش سوق پیدا کند.

کاهش سرمایه گاه جنبه اجباری دارد و گاه اختیاری 

کاهش اجباری سرمایه زمانی صورت می گیرد که بر اثر زیان های وارد شده به شرکت، حداقل نصف سرمایه آن از میان رود. در چنین فرضی، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و بررسی قرار دهد. مجمع می تواند رای به انحلال شرکت داده و یا تصمیم به کاهش سرمایه موجود بگیرد. ( قسمت اول ماده 141 لایحه قانونی ). کاهش سرمایه نمی تواند به گونه ای باشد که سرمایه در شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر باشد. اگر مجمع دعوت نشود یا مجمع نتواند تصمیم بگیرد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند. ( قسمت دوم ماده 141 لایحه قانونی ).

کاهش اختیاری سرمایه  در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که می تواند بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره اتخاذ تصمیم کند. ( ماده 189 لایحه قانونی ).

لازم به ذکر است، به موجب ماده 192 لایحه، اگر مجمع عمومی فوق العاده کاهش سرمایه را تصویب کند، تصمیم مجمع در خصوص کاهش سرمایه باید توسط هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه حداکثر ظرف یک ماه هم در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و هم در روزنامه رسمی آگهی شود تا تمام سهامداران از کاهش سرمایه مطلع و اگر کسی طلبکار شرکت هست بتواند به این تصمیم اعتراض کند و از عملی شدن کاهش سرمایه جلوگیری کند.

کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام و کاهش اختیاری از طریق بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن ( تبصره 189 لایحه قانونی ) صورت می گیرد. کاهش سرمایه، به هر صورت، زمانی می تواند مورد تصمیم مجمع قرار گیرد که بازرس شرکت گزارشی در این رابطه به مجمع عمومی بدهد. ( مواد 190 و 191 لایحه قانونی ).

در ارتباط با کاهش اختیاری، طلبکاران شرکت می توانند اعتراض کنند. این اعتراض در دادگاه صالح طرح می شود و چنانچه دادگاه آن را وارد تشخیص دهد و شرکت جهت تامین پرداخت طلب طلبکاران معترض وثیقه ای که دادگاه تعیین می کند نسپارد، دیون شرکت حال شده و دادگاه به پرداخت آن از جانب شرکت حکم خواهد داد. ( مواد 193 و 194 لایحه قانونی ) حق اعتراض طلبکاران، مبتنی بر این قاعده است که سرمایه شرکت و به طور کلی دارایی های شرکت وثیقه عمومی پرداخت طلب آنان از شرکت است. کاهش سرمایه نباید به تساوی حقوق سهام داران لطمه وارد کند( ماده 189 لایحه قانونی ). صحبت کاهش اختیاری سرمایه شرکت منوط به رعایت مقررات لایحه قانونی در ارتباط با آگهی هایی است که لازم است انجام شود. ( مواد 192 و 196 لایحه قانونی ) شرکت نمی تواند سهام خود را خریداری کند. ( ماده 198 لایحه قانونی ).

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اجباری سرمایه 

– لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای انان رسیده باشد.

– اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیسه امضا شده است.

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اختیاری سرمایه 

– لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.

– اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

– اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد)

– اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت

ثبت شرکت در ایران