تفاوت و شباهت های شرکت خاص و شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تجاری حاصل شراکت دو یا چند نفر می باشد که با توافق یکدیگر اورده های نقدی خود را تادیه و اورده های غیر نقدی خود را با تقویم و تسلیم به سرمایه ای مشترک تبدیل نموده اند و به صورت یک شخصیت حقوقی درآمده اند .

بنا بر قوانین  ایران افراد مجاز به ثبت شرکت در هفت قالب مختلف می باشند که عبارتند از  : شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی،  مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی

که از میان تمامی آنها ، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود ، پرکاربردترین و رایج ترین قالب ها در میان سایرین می باشند . این دو قالب محبوب دارای شباهت ها و تفاوت هایی می باشد که مطلب با هدف بررسی آنها تهیه گردیده است. جهت ورود مناسب به مطلب در ابتدا توضیحی از ماهیت این دو شرکت ارائه خواهد شد:

شرکت سهامی خاص :

شرکت سهام خاص شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود .

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )

پس از آشنایی کلی با ماهیت این دو شرکت در می یابیم که این قالب ها دارای تفاوت های بنیادین و شباهت هایی می باشند که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت :

شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود:

1-جهت تاسیس هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریالی کافی می باشد.

2-افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری می باشد.

3-حق رای در شرکت سهامی خاص به نسبت  تعداد سهام است و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

اینها شباهتهای شرکت تجاری رایج در ایران می باشد لکن این دو شرکت دارای تفاوت های ساختاری بسیاری نیز می باشند که عبارتند از :

1-شرکت با مسئولیت محدود،برای امور تجارتی تشکیل می شود و موضوع آن نمی تواند امور غیرتجارتی باشد.ولی شرکت سهامی خاص می تواند موضوع خود را امور غیرتجارتی قرار دهد.

2- شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر شریک قابل ثبت می باشد لکن جهت ثبت شرکت سهامی خاص حضور حداقل سه نفر ضروری می باشد.

3-در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقداَ در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود با کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4-سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.

5-در شرکت با مسوولیت محدود،سهم الشرکه نباید به شکل اوراق تجارتی درآید.ولی در شرکت سهامی خاص،سهام باید به شکل اوراق تجارتی متحدالشکل و چاپی باشد.

6-مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند، انجام وظیفه خواهند نمود.

7-مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است. در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود تنتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه مقرر دارند.

8-تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد. شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس دادگستری خواهد بود.

9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

10-تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

11- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر است.

12-مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار خواهد بود که تعداد شرکای آن از 12 نفر بیشتر باشد.

13-در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

14-در شرکت با مسوولیت محدود،در صورتی که به واسطه ضررهای وارده، نصف سرمایه شرکت از بین برود ویکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال شرکت بنماید و دادگاه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت، به او تعلق می گیرد،به وی پرداخته و او را از شرکت خارج کنند،حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه صادر خواهد شد.در شرکت سهامی خاص، اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مبلغ حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یعنی یک میلیون ریال،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات منعقد گردد،دادگاه به درخواست هر ذی نفع،حکم انحلال شرکت سهامی خاص را صادر خواهد کرد.

با سپاس از همراهی شما عزیزان

ثبت شرکت در ایران