پلمپ دفاتر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر(اشخاص حقیقی)

  • کپی کارت ملی متقاضی
  • کپی پروانه کسب یا مجوز فعالیت کسبی

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر(اشخاص حقوقی)

 

  • کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
  • کپی روزنامه تاسیس شرکت
  • کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی (در صورت وجود تغییرات)
  • وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.
ثبت شرکت در ایران