اساسنامه چیست و موارد مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی کدامند

اساسنامه چیست و موارد مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی کدامند:

در قانون تجارت ایران از اساسنامه به عنوان مهمترین اصل در شرکت های سهامی یاد شده است و تمام اصول شرکت سهامی به اساسنامه وابسته خواهد بود. بطوری که قانون گذار تمامی شرکت های سهامی اعم از عام و خاص را به تنظیم اساسنامه ملزم نموده است. تنظیم اساسنامه تابع نظر مؤسسین و اکثریت دارندگان سهام می باشد و قانون از لحاظ اهمیت ، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

اساسنامه می بایست شامل مواردی مانند روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و تعیین هیئت مدیره و تکلیف سود و زیان شرکت  و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى‌شوند و مدت انحلال شرکت باشد.

اساسنامه شرکت در حقیقت سندى است که به شرکت اعتبار می بخشد  و همانند شناسنامه که سند شناسایی و هویت افراد حقیقی است اساسنامه نیز به اشخاص حقوقی اعتبار و هویت می بخشد و موارد حائز اهمیتی مانند حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسؤولیت آنها و چگونگى عملکرد آنها را مشخص می سازد .

بطور خلاصه می توان چنین اشاره نمود که ،تنظیم اساسنامه به عنوان یکی از مهم ترین اسناد شرکت در بدو شکل گیری آن است که اهداف کلی شرکت را مشخص می نماید.

برابر ماده ی 8 لایحه اصلاحی اساسنامه شرکت های سهامی  باید شامل  موارد زیر باشد که این طرح باید با قید تاریخ به امضا موسسین رسیده باشد

1-نام شرکت

2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز

3-مدت شرکت

4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد

5-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک

6-تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام

7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود

8-نحوه انتقال سهام بانام

9-طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس

10- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت

11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت

12-مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی

13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها

14-طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی

15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند

16-تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران

17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند

18-قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس

19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه

20-نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن

21-نحوه تغییر اساسنامه

با تشکر از همراهی شما عزیزان.

 

 

 

ثبت شرکت در ایران