آشنایی با اشخاص حقوقی و حقیقی و اقامتگاه قانونی آنها

هنگام بررسی موارد حقوقی و بعضا قوانین ثبت شرکت ها از مهمترین واژه هایی که همواره با آن روبرو خواهیم بود ،واژه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد ،در این مطلب به بررسی ماهیت این واژه ها خواهیم پرداخت و پس از آشنایی با این مفاهیم قوانین مربوط به اقامتگاه قانونی آنها را بررسی خواهیم نمود:

تعریف اشخاص :اشخاص جمع شخص می باشد و شخص در مفهوم حقوقی تنها بر انسان تعلق نمی گیرد مفهوم عبارت از اشخاص حقوق و تکالیفی است که انسان و غیر انسان یعنی شامل هر دو می شود شخص یا شخصیت عبارت از شایستگی و توانایی دارا بودن حقوق و تکلیف معین و اجرا و اعمال ان ها است این شایستگی به دو بخش تقسیم می شود :

1- اشخاص یا شخصیت حقیقی (انسان )

2- اشخاص یا شخصیت غیر طبیعی یا حقوقی (غیر انسان )

شخص حقیقی :

در اصطلاح حقوقی، شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود. این واژه در مقابل واژهٔ شخص حقوقی که ممکن است شخص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت یا شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند یک شرکت تجاری یا یک نهاد غیر تجارتی باشد، قرار می‌گیرد.

اشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی از مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و یا مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقوقی و یا مشارکت حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات خاص به وجود می ایند.

و اقامتگاه یکی از نیازهای اصلی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

اقامتگاه چیست ؟ اقامتگاه به مکان معینی گفته می شود که فعالیت ها و امور (اعم از سکونت و ادراه امور) در ان مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است در حقوق عمومی و خصوصی اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می شود (ماده 1002قانون مدنی  )

اقامتگاه اشخاص حقیقی

معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز امور شخصی حقیقی به حساب می اید و چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکزی محل اقامتگاه او محسوب می شود که  بیشترین اوقات خود را در انجا سپری کند از نظر قانون مدنی قانوگذار با توجه به جنسیت و شغل و محل تنظیم اسناد رسمی و معیاری دیگری را برای تشخیص  ا قا متگاه اشخاص حقیقی در نظرگرفته است

 تشخیص اقامتگاه اشخاص 

1- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است

2-اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.

3- اقامتگاه مأمورین و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموریت دارند (کار میکنند)

4- اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.

5-اقا متگاه اشخاص کبیر که در منازل مردم کار می کنند اصطلاحا مستخدم ، ویا کارگر نامده می شوند همان محل صاحب منزل می باشد

6-با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده کارخانه ها و یا شرکت ها و یا موسسات یا تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول کار هستند محل کارخانه ، شرکت و موسسات می باشد

7-اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند

8 -و بالاخره، طبق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می شود

قوانین مزبوط به اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی می توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد باید طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسيس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام شود.

 

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران