سازمان ثبت شرکت ها

سازمان ثبت شرکت ها و موسسه های غیر تجاری:

قانون ثبت شرکت  مصوب سال 1310 است . در راستای تصویب همین قانون دایره ای به نام ثبت شرکت ها و علایم تجاری وثبت اختراعات زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک تشکیل شد .

سپس به موجب این قانون ، آیین نامه 1327 به نام اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری و ثبت اختراعات و بعد از پیوستن ایران به کنوانسیون کشور فرانسه مصوب سال 1327 در راستای حمایت از مالکین صنعتی و تجاری و کشاورزی به عنوان اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل شده از دو اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اداره مالکیت صنعتی ایجاد گردید .

می توان گفت به موجب اجرای دقیق و همه جانبه اصل 44 قانون اساسی من جمله حوزه های فعالیت های سازمان که میتوانند در راستای اجرای اوامر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران نقش به سزایی داشته باش.

 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به دلیل ثبت شرکت نقش مهمی در هویت دادن به نهادهای اقتصادی و همچنین ایجاد امنیت در اقتصاد و پایدار کردن سرمایه های سرگردان دارد همچنین از لحاظ مالکیت صنعتی تاثیر بسزایی از جمله اقتصادی کردن اختراع ها و طرح های صنعتی و علامت های تجاری و نیز حمایت از تجارت وبازرگانی دارد .
در سال 1385 طبق مجوز شماره 194000/624 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛ اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به دو اداره تقسیم گردید. (اداره کل مالکیت صنعتی و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )
همچنین آیین نامه های ثبت شرکت ها مصوب سال 1340 در سال 1386 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه اصلاح گردید و به طور عملی این دو اداره ایجاد شد .
سازمان ثبت شرکت ها

وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای وظایف معیینی به موجب ماده دو طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها به شرح زیر است :

  • ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری ایرانی و اعمال تغییرات بعدی در حوزه تهران
  • ثبت دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران
  • پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران
  • ثبت نمایندگی و شعب شرکت های خارج از کشور در ایران و اعمال تغییرات بعد از ثبت
  • ثبت موسسه های خارج از کشور در ایران
  • تعیین نام های شرکت های غیر ایرانی و موسسات غیر تجاری در بدو ثبت در سراسر کشور
ثبت شرکت در ایران