شرایط ثبت شرکت حمل و نقل

حمل و نقل عبارت است از جابجایی و انتقال هرگونه وسایل و کالا و انسان از مکانی به مکان دیگر که در هر دوره ایی از تاریخ بشر با توجه به امکانات موجود دارای شکل خاص خود بوده است.

و همواره پیشرفت در این حوزه موجب پیشرفت و رشد ترقی بشریت بوده است چراکه در گذشته این نقل و انتقال با دشواری بسیاری همراه بوده و چه بسا انسان با پای پیاده و یا از طریق چهارپایان اقدام به حمل و نقل کالا و افراد می نموده است ،لکن امروزه این جابجایی با سرعت و کیفیت بسیار بالایی انجام می پذیرد و این رشد و پیشرفت فاصله ها را بسیار کوتاه نموده است و امکان ایجاد ارتباط و حمل نقل آسان در سراسر دنیا فراهم آمده است.

ثبت شرکت در ایران