ویژگیها و تفاوت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی چیست؟

یکی از رایج ترین انواع شرکت های قابل ثبت در ایران شرکت سهامی می باشد که طبق لایحه 4 اصلاحی قانون تجارت خود دارای دو دسته بندی اصلی عام و خاص است ، ماده 1 لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی را چنین تعریف نموده است : شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه ان به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام انها است.

ثبت شرکت در ایران