مالیات چیست و مشمولین مالیاتی چه افرادی هستند

در تعریف مالیات چنین آمده است ؛ مالیات عبارت است از بخشی از درآمد و یا دارایی  افراد که توسط دولت و جهت تامین برخی هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشور اخذ می گردد. این مشارکت جمعی در تمامی جوامع به جهت رشد و پیشرفت و رفاه عمومی ضروری می باشد. بدین معنا که هر فرد از افراد جامعه با توجه به میزان درآمد و یا دارایی خود نسبت به پرداخت این هزینه مکلف می باشد و در مقابل دولت نیز نسبت به ارائه خدمات عمومی و ایجاد رفاه جمعی مکلف می باشد.

ثبت شرکت در ایران