شرایط ثبت موسسات آموزشی

آموزش دارای نقش بسیار مهمی در ارتقای سطح علمی و فرهنگی جوامع می باشد . یکی از بخش های مهم آموزش در جوامع موسسات آموزشی می باشند که با هدف رشد دانش و تخصص افراد و توسعه فعالیت های علمی و آموزشی تاسیس می گردند.

مطلب پیش روی شما جهت بررسی شرایط ثبت موسسات آموزشی تهیه گردیده است بنابراین جهت ورود مناسب به این مطلب بهتر است در ابتدا به ارائه تعریفی از موسسات بپردازیم :

موسسات در واقع  واحدهایی می باشند که با نام وهدف معین در مالکیت  بخش عمومی ویا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار می گیرد که به فعالیت های انتفاعی و یا غیر انتفاعی می پردازد و در معاملات شرکت می نمایند و طرف معامله قرار می گیرند.به بیان دیگر موسسه را واحد اقتصادی می نامند.

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند .

موسسات دارای سه دسته اصلی می باشند:

1- طبقه بندی موسسات ازلحاظ مالکیت (موسسات بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی)

2- طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت

3- طبقه بندی موسسات از لحاظ نوع فعالیت

چنانچه اشاره شد در این مطلب چگونگی ثبت موسسات آموزشی بررسی می گردد ،جهت ثبت موسسه آموزشی و فعالیت آموزشی در قالب حقوقی ملزم به طی مراحل قانونی ثبت موسسه می باشید. موسسات آموزشی با توجه ماهیتشان در دسته بندی قالب تجاری و شرکت های تجاری قرار نمی گیرند از این رو باید موسسه غیر تجاری ثبت گردد .

همچنین با توجه به رشد روز افزون بخش خصوصی در کشور عزیزمان ،بسیاری افراد اقدام به ثبت انواع موسسات خصوصی از جمله موسسات آموزشی روی آورده اند، بنابراین لازم است غیر از طی مراحل ثبتی، جهت اثبات مشروعیت مجموعه، مجوز لازم از سوی مرجع مورد نظر اخذ گردد.

بنا براین نخستین  و مهمترین گام در تاسیس یک موسسه آموزشی ثبت و اخذ مجوز آن میباشد.

موضوع فعالیت موسسات آموزشی

1-ایجاد یا توسعه هر گونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد وبرگزاری دوره های تخصصی وکاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشدودکتری.

2-انجام تحقیقات علمی در سطح ملی وبین المللی با همکاری محققان ومتخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرایی طرح ها وبرنامه های مربوط به امور تحقیقاتی وپژوهشی

3-مشاوره وارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

4-ارایه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی وپژوهشی ،فناوری وامور دانشجویی

5-تاسیس وتشکیل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

6-تاسیس دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی دولتی وغیر دولتی،پژوهشکده ،پژوهشگاه

7-موسسات و شرکت های دانش بنیان ،شرکت های دانشگاهی

توجه داشته باشید که جهت فعالیت در زمینه علمی، آموزشی و پژوهشی با توجه به موضوع ، می بایست از سازمان  های مربوطه شامل :وزارت فرهنگ وارشاد ،سازمان آموزش وپرورش و وزارت علوم وتحقیقات وفناوری مجوز های لازم را اتخاذ نمود

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه

1-اخذ تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها وتکمیل وامضا توسط شرکا

2-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم

3-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجاری

4-فتوکپی شناسنامه شرکا ودر صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت انها

5-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه

6-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا

مدارک ومراحل صدور مجوز موسسه آموزشی

1-تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی وهنری که به تایید دفترتوسعه ومشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد

2-فرم مشخصات عمومی متقاضی

3-تصویرپروانه تاسیس

4-فرم تکمیل شده درخواست دوره

5-تایید اماکن

6-تصویر مجوز تاسیس برای هنرستان های غیر دولتی

7-تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری

8-تصویر آخرین روزنامه رسمی

9-تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه

10-تیلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد

11-تعهد نامه

12-تایید نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی

در پایان از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران