ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی میباشد که بین حداقل دو نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده باشد .هر یک از شرکا فقط به میزان سهام و سرمایه ی خود مسولیت تعهدات دارند .

در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر باید شریک باشد .حداقل سرمایه برای ثبت شرکت صدهزار تومان میباشد . کل سرمایه اولیه باید در دست مدیر عامل باشد و گواهی بانکب ارائه نماید.

انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود الزامی نمیباشد . در شرکت های بامسئولیت محدود مدیران شرکت میتوانند برای مدت نامحدودی

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است .

در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود میتوانند در سمت خود باقی بمانند . البته مدت مورد نظر در اساسنامه باید ذکر گردد . در شرکت های دیگر این مدت 2 سال میباشد .

همچنین انتخاب روزنامه کثیرالنتشار برای درج آگهی اختیاری میباشد .

در این گونه شرکت ها مجمع عمومی در صورتی خواهد بود که تعداد شرکا حداقل 12 نفر باشند .

افزایش سرمایه در شرکت به هر میزانی میتواند باشد .همانطور که گفته شد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به اندازه ی سهامشان مسئول و متعهد میباشند .مدیران از بین شرکا یا از خارج از شرکت انتخاب میشوند.

تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است. البته میتوان در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود تعیین کرد . حق رای نیز به نسبت سرمایه میباشد.تقویم سهم سود مشارکت غیر نقدی توسط شرکا صورت میگیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود : 

  1. کپی برابر اصل مدارک احراز هویت هیئت مدیره و شرکا و مدیران
  2. انتخاب نام مناسب برای شرکت
  3. دو برگ تقاضانامه و امضا شده توسط سهامداران
  4. دو جلد اساسنامه
  5. دو نسخه شرکت نامه
  6. صورت جلسه مجمع عمومی و مجمع هیئت مدیره
  7. اخذ مجوز در صورت نیاز و ارائه آن
  8. تاییدیه هیئت مدیره مبنی بر غیر دولتی بودن
  9. ارائه عدم سوپیشینه هیئت مدیره و تمامی اشخاص فعال در شرکت

پس از امادگی مدارک فوق باید به سامانه ثبت شرکت ها رجوع کرده و مراحل ثبت را پیمود.

پس از ثبت اینترنتی لازم میباشد مدارک را به آدرس تاییدیه پذیرش ارسال کرد .

پس از پذیرش و رفع نقص های احتمالی  در مدارک و اظهارنامه ؛ دستور ثبت صادر میگردد.

طی مدت یک ماه از تاریخ ثبت باید خلاصه ی اساسنامه و شرکت نامه توسط اداره ی ثبت و با هزینه ی شرکت در روزنامه های کثیر النتشار منتشر شود .

 

ثبت شرکت در ایران