ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

معرفی منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مهمترین مراکز صنعتی ،تجاری و گمرکی کشوردر منطقه شمال غرب ایران و در حاشیه رود ارس  واقع گردیده است، رود ارس مرکز مرزی کشورمان با جمهوری اذربایجان و ارمنستان و نخجوان  می باشد.

ثبت شرکت در ایران