هزینه ثبت برند

ثبت برند و علامت تجاری  با پرداخت هزینه هایی همراه میباشد که لازم است متقاضیان از آنها باخبر باشند. هزینه های ثبت برند به شرح زیر میباشد :

هزینه ثبت برند و علامت تجاری :

 1. هزینه ثبت اظهارنامه به ازا یک طبقه :
 • برای شخص حقیقی : 200,000
 • برای شخص حقوقی : 400,000

به ازا هر طبقه اضافه :

 • برای شخص حقیقی : 20,000
 • برای شخص حقوقی : 40,000

2. هزینه حق ثبت علامت تجاری به ازا یک طبقه :

 • برای شخص حقیقی : 1,200,000
 • برای شخص حقوقی : 2,400,000

به ازا هر طبقه اضافه :

 • برای شخص حقیقی : 100,000
 • برای شخص حقوقی : 200,000

3. هزینه حق ثبت دوره های 10 ساله

 • برای شخص حقیقی و شخص حقوقی معادل حق ثبت علامت تجاری میباشد .

    4. هزینه جریمه تاخیر در مدت تمدید ثبت :

 • برای شخص حقیقی و حقوقی معادل نصف حق ثبت علامت تجاری میباشد .

5. هزینه استعلام انتقال ,اجازه بهره برداری , اعتراض

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

6. هزینه برای حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازا یک طبقه (میزان کالا و خدمات به هر اعدادی میتواند باشد . )

 • برای شخص حقیقی : 100,000
 • برای شخص حقوقی : 200,000

هزینه حق ثبت برای هر طبقه اضافه

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

7. هزینه بریا حق ثبت مجوز بهره برداری و فسخ و خاتمه آن به ازای یک طبقه (میزان کالا و خدمات به هر تعدادی میتواند باشد. )

 • برای شخص حقیقی : 100,000
 • برای شخص حقوقی : 200,00

8.هزینه اصلاح اظهارنامه و ضمائم برای هر بار اصلاح

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

9. هزینه حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجاره بهربرداری از آن :

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

10. هزینه حق ثبت تغییرات :

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

11. هزینه صدور گواهی المثنی :

 • برای شخص حقیقی : 100,000
 • برای شخص حقوقی : 200,000

12. هزینه برای رونوشت مصدق :

 • برای شخص حقیقی : 5,000
 • بای شخص حقوقی : 10,000

13. هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه و صدور گواهی نامه :

 • برای شخص حقیقی : 15,000
 • برای شخص حقوقی : 30,000

14. هزینه رسیدگی به اعتراض رد ثبت :

 • برای شخص حقیقی : 500,000
 • برای شخص حقوقی » 750,000

15. هزینه رسیدگی به اعتراض تقاضای ثبت :

 • برای شخص حقیقی : 1,500,000
 • برای شخص حقوقی : 3,000,000

16. هزینه ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

 • برای شخص حقیقی : 3,000,000
 • برای شخص حقوقی : 4,500,000

17. هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی

 • برای شخص حقیقی : 200,000
 • برای شخص حقوقی : 400,000

ثبت شرکت در ایران